Oferta na warsztaty profilakczyne dla młodzieży poniżej 

Oferta warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

Oferta warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

Warsztat zaczynamy od wprowadzenia do tematu zachowań agresywnych. Prowadzący wskazuje, iż wielokrotnie w życiu zdarzają się sytuacje w których odczuwamy złość czy zdenerwowanie. Brak umiejętności radzenia sobie z tymi emocjami może prowadzić do agresji, również tej, którą młoda osoba kieruje przeciwko sobie. Poruszany jest temat agresji słownej i tej w Internecie. Uczniowie dyskutują na temat tego, czemu mogą służyć zachowania agresywne. Omawiane są też sposoby obrony przed agresją. Uczestnicy uczą się właściwych (nieagresywnych) reakcji w obliczu konfliktu. Częścią warsztatu są też techniki relaksacyjne, które pomagają rozładowywać napięcie i często zapobiegają kierowaniu złości do otoczenia.

Cel główny
Wzmocnienie odporności względem agresji słownej, w tym hejtu
wraz z równoczesnym
uwrażliwieniem uczniów na skutki, jakie mogą wywoływać słowa.

Zagadnienia:
a) przyczyny zachowań agresywnych oraz mechanizmy kierujące nimi
b) radzenie sobie z poczuciem złości
c) autoagresja – czy to alternatywa dla agresji względem innych?
d) normy zachowania się w grupie służące zapobieganiu konfliktom i/lub rozwiązywaniu ich
e) kodeks klasowy służący pamiętaniu o zasadach na rzecz przezwyciężania agresji
f) techniki relaksacyjne jako narzędzie do zapobiegania zachowaniom agresywnym.

Spodziewane rezultaty:
a) rozpoznanie przez ucznia komunikatów i zachowań agresywnych
b) rozwijanie umiejętności służących radzeniu sobie z różnorodnymi, również trudnymi emocjami i sytuacjami.

Program warsztatu koncentruje się na tematyce słów w naszym życiu. Każde z nich ma moc -niestety nie tylko tą wzmacniającą, ale i tą krzywdzącą. W związku z tym podejmowany będzie temat agresywnej i uległej komunikacji oraz hejtu, czyli mowy nienawiści w sieci. Z uwagi na fakt, iż brak kultury języka, a więc i szacunku do innych, w niektórych środowiskach bywa normą, istotne jest by już najmłodsze dzieci uwrażliwiać na moc słów. 

Podczas zajęć uświadamiamy, że hejt jest oznaką słabości, a przejmowanie się nim to droga donikąd i warto zmienić stanowisko względem hejterów: czasem zostać obojętnym, a innym razem zareagować. Wskazywane są również przypadki zauważane w wirtualnej komunikacji, które wymagają niezwłocznego poinformowania rodziców, opiekunów czy nauczycieli.

Cel główny
Wzmocnienie odporności względem agresji słownej, w tym hejtu wraz
z równoczesnym uwrażliwieniem uczniów na skutki, jakie mogą wywoływać słowa.

Zagadnienia:
a) moc słów w naszym życiu i relacjach
b) słowa, które kierujemy do siebie i ich wpływ na nas
c) słowa, które wzmacniają – przykłady 
d) język a porozumiewanie się z innymi – co pomaga, co przeszkadza?
e) siła asertywności
f) dlaczego warto znać i stosować kulturę słowa?
g) przejawy agresji słownej w naszym otoczeniu i w sieci
h) dlaczego hejter atakuje innych?   
i) pozorna anonimowość Internetu – czy hejter może czuć się bezpiecznie?
j) obojętność na agresję słowną ze strony innych – właściwa czy nie?
k) radzenie sobie z poczuciem złości, smutku, niepokoju
l) odpowiedzialność za słowa a konsekwencje.

Spodziewane rezultaty:
a) świadomość roli słów w relacjach z ludźmi
b) umiejętność rozpoznawania przez uczniów komunikatów agresywnych
        i asertywnych
c) znajomość strategii radzenia sobie z emocjami, które mogą powodować agresję                  słowną.

Zajęcia nakierowane są na wypracowanie zasad służących bezpiecznemu, a przede wszystkim świadomemu funkcjonowaniu w rzeczywistości wirtualnej. Prowadzący zachęca uczniów do wskazania pozytywów korzystania z sieci, jak i stworzy im warunki do wygenerowania przykładów zagrożeń, jakie mogą ich spotkać po drugiej stronie ekranu. 

Cyberprzemoc, podejrzane treści czy kradzież danych to tylko niektóre z omawianych zagadnień.Przybliżone są ich przykłady, aby uczniowie mieli jasność co do konkretnych przejawów. Dla dodatkowej czujności dzieci i młodzieży – wskazywane są przypadki zauważone w sieci o którychpowinni oni niezwłocznie poinformować opiekunów czy nauczycieli. Zaprezentowana jest teżstrategia radzenia sobie z wszechobecnym hejtem. Uczniowie zostają też zaznajomieni z prawnymi konsekwencjami niewłaściwego korzystania z Internetu, jak też z ogólnodostępnymi źródłami pomocy i wsparcia w zakresie problemów wirtualnego świata.

Cel główny
Wzbudzenie u uczniów odpowiedzialności do bezpiecznego, świadomego korzystania
z sieci, aby zminimalizować ryzyko bycia ofiarą, jak i sprawcą cyberprzemocy.

Zagadnienia:
a) blaski i cienie wirtualnego świata, czyli jakie są pozytywy i negatywy funkcjonowania
w sieci
b) świat realny i wirtualny jako światy równoległe
c) przykłady cyberzagrożeń wraz z ich omówieniem
d) wzmocnienie odporności względem hejtu – hejter jako słabsza strona, czyli jak nie stać się jego ofiarą
e) zasady bezpiecznego „sieciaka”, czyli jak być czujnym na to to, co może zagrażać
w Internecie.

Spodziewane rezultaty:
a) kształtowanie postawy świadomego użytkownika sieci
b) spojrzenie na siebie jako użytkownika Internetu poprzez rolę ofiary, jak również
potencjalnego sprawcy cyberprzemocy
c) wyposażenie w informacji

Zajęcia zaczynamy od wprowadzenia do tematu przemocy. Prowadzący wskazuje, iż zdarzają się sytuacje, które niekiedy trudno jednoznacznie zidentyfikować, dlatego podczas warsztatu podane są przykłady różnych zachowań, a zadaniem uczniów jest określenie czy są one przemocowe. Omawiane są też przyczyny i mechanizmy stosowania przemocy, czyli to, dlaczego pojawia się ona w relacjach. Kolejno przedstawiane są różne rodzaje przemocy i ich konsekwencje.

Zarówno forma spotkania, jak i prezentowane treści oraz proponowane ćwiczenia dostosowane są do wieku uczestników. Trener stwarza uczestnikom warunki do uczenia się adekwatnego reagowania w trudnych sytuacjach, w tym bycia świadkiem przemocy. Uczestnictwo w zajęciach umożliwia trening w podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, a ponadto jest okazją do wskazania zasad, których należy przestrzegać, aby nie paść ofiarą przemocy. Warsztat podsumowany jest refleksją, że przemoc to nie moc.

Cel główny
Zapoznanie uczniów z pojęciem przemocy. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się jak jej przeciwdziałać w środowisku rówieśniczym oraz jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy, zwłaszcza będąc ofiarą lub świadkiem przemocy.

Zagadnienia:
a) zdefiniowanie przemocy i jej przykładów
b) przyczyny i konsekwencje przemocy
c) świat dorastających a przemoc, czyli przemoc rówieśnicza, konflikty rówieśnicze
prowadzące do przemocy
d) różnice między agresją a przemocą
e) przemoc, której nie widać, a zostawia ślady
f) rola świadka przemocy.

Spodziewane rezultaty:
a) wzrost świadomości w zakresie radzenie sobie z przemocą w relacjach
b) zachęcenie do przełamywania społecznego „przyzwolenia” na przemoc w szkole,
domu, na ulicy.

Tematowi alkoholu i papierosów nigdy dość. Czy rzeczywiście bez tych używek trudno wyobrazić sobie imprezę, spotkanie ze znajomymi lub wakacyjny wyjazd? Niestety tak właśnie myślą niektórzy nastolatkowie. Czy więc używki są dla nich powodem do dumy, przywilejem, oznaką dorosłości, a może sposobem na świetny humor?

Program warsztatu koncentruje się na zmniejszeniu ryzyka pierwszego sięgnięcia po używki i wskazania na ich negatywne konsekwencje (jeżeli już ktoś zaczął eksperymenty z piciem i/lub paleniem może to być też „znak ostrzegawczy” przed kontynuowaniem tych działań). Trener inicjuje pogadankę zadając uczestnikom pytanie: dlaczego nastolatkowie piją/palą? – po podaniu przyczyn wspólnie wypracowywane są sposoby zaspokojenia tych potrzeb w inny, alternatywny sposób, niż sięganie po używki. Tu również poruszane są tematy rywalizacji i wykluczenia z grupy, ciekawość, akceptacja otoczenia, przynależność. Podczas zajęć przywoływane są przypadki picia alkoholu przez młode osoby (np. wpisy z internetowych forów, aby uczniowie mogli „utożsamić się” ze swoimi rówieśnikami lub z policyjnych statystyk, aby strach przed prawnymi następstwami odciągał ich od pomysłu picia). Rozwijane będą też sposoby, dzięki którym odmawianie sięgnięcia po używki stanie się dla uczniów łatwiejsze – trenowane będą asertywne komunikaty.

Cel główny
Praca nad gotowością i umiejętnością odmówienia alkoholu i papierosów poprzez radzenie sobie z presją grupy rówieśniczej dzięki asertywności oraz wzmocnienie niechęci do sięgania po używki poprzez ukazanie konsekwencji sięgania po używki.

Zagadnienia:
a) analiza sytuacji, które zachęcają/sprzyjają chęci picia lub palenia
b) picie i palenie nie uczyni Cię dorosłym, czyli dlaczego młodzież sięga po używki?
c) od eksperymentowania do uzależnienia – co się dzieje, gdy oddajesz kontrolę? –
skutki picia alkoholu i palenia papierosów – przykłady z życia
d) asertywność w kontrze do uległości – narzędzia skutecznego odmawiania, radzenie
sobie z wpływem grupy rówieśniczej
e) rola zdrowego stylu życia w profilaktyce różnych zagrożeń (np. racjonalne
organizowanie czasu wolnego, angażowanie się w działalność społeczną czy sportową)

Spodziewane rezultaty:
a) rozwój umiejętności z zakresu skutecznej, asertywnej odmowy
b) kształtowanie postawy odpowiedzialności względem podejmowanych decyzji
o sięgnięciu po alkohol i papierosy
c) uświadomienie, że zdrowy styl życia chroni przed chęcią picia i palenia.

Zrób to dla siebie i nie skuś się na pierwsze wzięcie, bo od tego zaczyna się droga donikąd!!! Pod takim hasłem realizowane są zajęcia, podczas których wskazywane są przyczyny sięgania po używki oraz sposoby na to, aby uchronić się przed nimi. Prowadzący informuje również o tym, jakie są negatywne skutki oddziaływania tych substancji na życie człowieka, np. przedwczesna śmierć, obniżona odporność
i sprawność fizyczna czy niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem HIV. Uczniowie ćwiczą też umiejętności z zakresu skutecznej, asertywnej odmowy.

Program skoncentrowany jest przede wszystkim na zmniejszeniu prawdopodobieństwa sięgania po używki. Scenariusz zajęć bazuje głównie na metodach aktywizujących, czego zaletą jest większa szansa na skuteczność w dotarciu do uczniów poprzez pracę warsztatową na konkretnych przykładach, niż samo mówienie o szkodliwości używek. Poruszony jest także temat radzenia sobie w sytuacjach, które mogą być trudne czy wyczerpujące dla dorastającego człowieka
i wskazanie rozwiązań innych niż odurzanie się.

Cel główny
Ograniczenie ryzyka sięgania przez uczniów po substancje psychoaktywne oraz radzenie sobie z codziennymi trudnościami, które mogą być przyczyną sięgania po używki.

Zagadnienia:
a) przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych 
b) obalenie mitów na temat używek, np. „bezpieczna dawka”, „bezpieczny moment”, „bezpieczne zachowanie pod wpływem dopalaczy”, „energetyki nie szkodzą zdrowiu”
c) asertywność jako narzędzie skutecznego odmawiania, radzenie sobie z presją grupy rówieśniczej
d) alternatywne w stosunku do używek sposoby radzenia sobie z trudnościami
e) działania na rzecz zdrowia swojego i innych w profilaktyce różnych zagrożeń (np. racjonalne organizowanie czasu wolnego, angażowanie w działalność społeczną czy sportową itp.).

Spodziewane rezultaty:
a) uwrażliwienie uczniów na dbałość o zdrowie
b) rozwój umiejętności z zakresu skutecznej, asertywnej odmowy
c)  kształtowanie postawy odpowiedzialności względem podejmowanych decyzji 
 o sięgnięciu po środki psychoaktywne
d) świadomość zagrożeń jakie powodują używki.

W przypadku uzależnień behawioralnych szczególne znaczenie ma rozwijanie umiejętności psychospołecznych już od najmłodszych lat. Z tego względu proponowane zajęcia zostały zaplanowane tak, aby dostarczały nie tylko informacji, ale przede wszystkim kształtowały postawę odpowiedzialności za własne decyzje i podejmowane działania. Trener wyjaśnia, że konkretne zachowania należy powiązać z określonymi skutkami – służącymi nam, bądź przeciwnie, szkodzącymi.

Podczas zajęć prowadzący pyta uczniów o skojarzenia z pojęciem „uzależnienia behawioralne”, kolejno też wyjaśnia je i przedstawia schemat rozwijania się takiego uzależnienia. Pogadankę prowadzi w kontekście tego, że większość czynności od których możemy się uzależnić jest społecznie akceptowana, np.: robienie zakupów, dbałość o wygląd zewnętrzny, używanie smartfona czy komputera itp. Aktywności te nie zagrażają człowiekowi, o ile nie podejmuje ich nałogowo, w sposób niekontrolowany. Omawiając ten mechanizm trener pokazuje analogię do uzależnień od substancji, takich jak np. alkohol. Warsztatom towarzyszą ćwiczenia podczas których uczniowie mają okazję doświadczyć tego, jak działa uzależnienie behawioralne. 

Cel główny
Kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności względem podejmowanych
czynności w kierunku zminimalizowania ryzyka uzależnień behawioralnych.

Zagadnienia:
a) etapy kształtowania się uzależnienia od zachowań, czyli od przyjemność do utraty
kontroli, przymusu i zniewolenie
b) analiza sytuacji, które sprzyjają chęci wykonywania określonej czynności
c) niepożądane objawy odstawienia
d) w wirze czynności, czyli kiedy konkretne zachowanie staje się problemem – jak
rozpoznać sygnały alarmowe?
f) logowanie się „z głową”, czyli o e-uzależnieniach
g) manipulacja w mediach społecznościowych, aplikacjach, grach – „magia” sztuczek
używanych przez twórców internetowych w celu zatrzymania użytkownika jak
najdłużej przed ekranem.

Spodziewane rezultaty:
a) rozwój umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji i dokonywania wyborów
b) kształtowanie postawy świadomego użytkownik Internetu
c) dostrzeżenie zależności między sposobem korzystania z sieci a uzależnieniem od               bycia w świecie wirtualnym
d) trening umiejętności dokonywania krytycznej analizy i kształtowanie postawy
odpowiedzialności względem podejmowanych czynności.

Co zawiera e-papieros w porównaniu do tego tradycyjnego? Czy elektroniczna wersja jest bezpieczna, a może to zagrożenie kolejnym uzależnieniem, nawet jeśli nie zawiera nikotyny? W myśl zasady, by nie być spalonym w przedbiegach, czyli już na etapie dorastania, trener nakierowuje uczniów na zmierzenie się z informacjami, w tym również mitami, które uczniowie postrzegają jako fakty na temat e-papierosów. Przedstawiany jest ich wpływ na organizm, zagrożenie uzależnieniem nie tylko od substancji, ale również nawyku samej czynności palenia (uzależnienie behawioralne).

Cel główny
Promocja zdrowego stylu życia i edukowanie uczniów w zakresie mechanizmów uzależnienia od substancji i zachowań. 

Zagadnienia:
a) e-papierosy – co o nich wiemy, co jest faktem, a co mitem?
b) bezpieczne czy szkodliwe?
c) moda na elektroniczny dym i pozorna atrakcyjność e-papierosów, czyli dlaczego                 młodzież sięga po nie?
d) uzależnienie od e-papierosów, czyli nie tylko o nikotynie
e) rola zdrowego stylu życia a zapobieganie różnym zagrożeniom 
f) zasady dbania o zdrowie/rozwój, o których warto pamiętać na co dzień.

Spodziewane rezultaty:
a) otwarte wyrażanie własnych przekonań na forum klasy
b) wzrost wiedzy w zakresie rozumienia mechanizmu działania e-papierosów na                      organizm człowieka
c) uświadomienie roli zdrowego stylu życia w zapobieganiu niesprzyjającym nawykom.

Warsztat zaczynamy od pogadanki na temat tego, czym są emocje. Prowadzący zaprasza uczniów do podania słów kojarzących się z tym pojęciem i wspólnie
z uczniami układa definicję emocji oraz krótko wprowadza do teorii, podając najważniejsze informacje. Wskazuje, że nie ma emocji pozytywnych i negatywnych,
a takie, które powodują stan pożądany (przyjemność) bądź niepożądany (dyskomfort), zaznaczając przy tym, że mamy prawo do przeżywania własnych emocji i wszystkie
z nich są nam potrzebne.

Zadaniem uczniów będzie podanie przykładowych emocji i stanów z nimi związanych, jak również zasugerowanie sytuacji, których wynikiem mogą być te wskazane przez nich. Uczniowie zachęcani są do tego, by na forum podzielili się tym, jak postępują w przypadku wystąpienia określonych emocji oraz jak radzą sobie z tymi, które nie są przez nich pożądane. Po wykonaniu każdego ćwiczenia jest ono omawiane, tak aby uczestnicy poznali dopuszczalny społecznie sposób postępowania w określonej sytuacji, sprzyjający ich zdrowemu funkcjonowaniu. Uczniowie sami będą mieli za zadanie ocenić, czy dana reakcja jest dozwolona w przypadku odczuwania określonych emocji, a prowadzący odniesie się do ich stwierdzeń. Podczas warsztatu prowadzone są także ćwiczenia relaksacyjne (np. oddechowe), których zamierzeniem jest odprężenie zarówno ciała, jak i umysłu, co może być profilaktyką sytuacji stresowych jako ewentualnego następstwa niewyrażonych emocji. Ćwiczona jest tu autoekspresja i okazywanie swoich odczuć (np. „znajdź” emocję w swoim ciele i „uwolnij” ją). Prowadzący dba o naukę w bezpiecznych warunkach, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczestników (m. in. posługuje się językiem dostosowanym do wieku uczniów).

Cel główny
Poszerzenie wiedzy, rozwój umiejętności i kształtowanie postawy potrzebnej
w sytuacjach związanych z nazywaniem, rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji poprzez dzieci i młodzież.

Zagadnienia:
a) czym są emocje? – definicja i teoria
b) rozpoznawanie i nazywanie emocji
c) przykłady emocji występujące w określonych sytuacjach oraz dopuszczalne społecznie sposoby ich wyrażania
d) relaksacja jako zapobieganie stresowi związanemu z nieprzeżytymi emocjami
e) człowiek wśród ludzi, czyli rozwój emocjonalny.

Spodziewane rezultaty:
a) rozwój kompetencji rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz zarządzania nimi
b) akceptacja własnych emocji i zauważenie informacji jakie ze sobą niosą, co przełoży się na podniesienie jakości w relacjach z sobą i innymi
c) znajomość dopuszczalnych (akceptowalnych społecznie) sposobów radzenia sobie z niepożądanymi (trudnymi) emocjami (rozładowywania emocji w sposób bezpieczny dla nich samych i dla innych)
d) odprężenie i relaksacja.

Warsztat zaczynamy od zdefiniowania pojęcia stresu. Prowadzący wskazuje, że stres może być pozytywny lub negatywny – to istotne rozróżnienie, gdyż ten pierwszy pomaga mobilizować się do działania, a drugi – może być niszczący, np. powoduje choroby. Uczniowie zapraszani są do aktywności, które wystąpić mogą w ich codzienności (wskazują sytuacje, które postrzegają jako stresujące), a kolejno do opowiadają jak się wówczas czują, jakie emocje im wtedy towarzyszą i jakie zachowania może powodować taki stan. Temat jest pogłębiany poprzez podanie pomysłów na radzenie sobie w sytuacjach stresu. Prowadzący uzupełnia propozycje uczniów o dodatkowe, alternatywne rozwiązania.  

Ćwiczenia fizyczne, ruch, a może słuchanie muzyki lub spotkania z przyjaciółmi to trafne sposoby na zarządzania stresem? Czy można żyć bez stresu? Jak otoczenie wpływa na poziom odczuwanego stresu? Na te pytania odpowiedzią będą wnioski z ćwiczeń zaproponowanych podczas zajęć. Warsztatowi towarzyszy także trening relaksacyjny, jako pierwszy krok w strategii zapobiegania stresowi bądź jego skutkom. Zalecamy, aby uczniowie wcześniej uczestniczyli w zajęciach dotyczących tematyki emocji.

Cel główny
Poszerzenie wiedzy, rozwój umiejętności i kształtowanie postawy potrzebnej
w sytuacjach związanych z radzeniem sobie w stresie.

Zagadnienia:
a)
stres jako reakcja organizmu na wymagającą sytuację
b) przyczyny wywołujące stres, czyli uwaga na stresory
c) sytuacje powodujące stres oraz sposoby radzenia sobie z nim
d) stres w życiu ucznia – czy nadchodzący sprawdzian lub egzamin może prowadzić do
stresu?
e) myśli, emocje i zachowania, czyli jak przekonania kształtują rzeczywistość?
f) wspierające relacje jako ochrona przed niebezpiecznymi konsekwencjami stresu, np.
lękami czy depresją
g) relaksacja jako zapobieganie stresowi związanemu z nieprzeżytymi emocjami
h) zarządzanie stresem fundamentem budowania odporności psychicznej.

Spodziewane rezultaty:
a) pogłębienie wiedzy dotyczącej przyczyn i objawów stresu
b) wzrost umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi
c) gotowość do szukania rozwiązań w sytuacji stresowej
d) zminimalizowanie poziomu odczuwanego stresu poprzez zmianę myślenia 
o konkretnej sytuacji 
e) zrozumienie, iż wymagające sytuacje są naturalną częścią życia człowieka
f) odprężenie i relaksacja.

Niejednokrotnie doświadczamy sytuacji konfliktowych – jesteśmy ich uczestnikami bądź obserwatorami w szkole, na ulicy czy w domu. Nieobce są trudności w porozumiewaniu się czy uznawanie tylko własnej racji, a to może powodować konflikt.

Odpowiadając na te realia przedstawiamy program warsztatu, który zaangażuje uczestników do udziału w rozwiązaniu hipotetycznego konfliktu. Proponowane ćwiczenia umożliwią uczniom trening umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Zaproszeni oni zostaną do podania przykładów, z kim i o co mogą mieć konflikty osoby w ich wieku. Na przykładzie najczęściej pojawiającej się odpowiedzi, trener wybiera taki temat konfliktu, który jest prawdopodobny, jednak nie dotyczy bezpośrednio nikogo z obecnych. Aranżując próbę rozwiązania konfliktu poprzez inscenizację scenki, stworzone zostają warunki do rozwijania umiejętności w tym zakresie – efektem jest wygenerowanie sposobów działania, które doprowadzą do zgody. Prowadzący wskazuje, że gdyby w klasie, domu czy w grupie rówieśniczej pojawił się rzeczywisty konflikt, może on zostać zażegnany zgodnie z nabytą podczas warsztatu wiedzą.

Cel główny
Trenowanie umiejętności komunikacji z innymi poprzez rozwiązywania konfliktów.

Zagadnienia:
a) zdefiniowanie konfliktu
b) czy konflikt to zjawisko powszechne? – jak rzeczywistość warunkuje postawy młodych ludzi?
c) bariery komunikacyjne, czyli co przeszkadza nam w porozumiewaniu się?
d) techniki aktywnego słuchania i ich rola na co dzień
e) przykłady sytuacji konfliktowych
f) pytania, jakie warto sobie zadać przystępując do chęci pojednania w myśl zasady:
wygrana obydwu stron (jak przygotować „grunt”?)
g) ćwiczenie rozwiązywania możliwego do wystąpienia konfliktu
h) sztuka rozwiązywania konfliktów – refleksja dla praktyki.

Spodziewane rezultaty:
a) wzrost kompetencji w zakresie komunikacji (nabycie wiedzy, rozwijanie umiejętności, uaktywnienie postawy sprzyjającej radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi)
b) zwiększenie intencjonalnego (nastawionego na określony cel) komunikowania
własnych potrzeb i uwrażliwienie na potrzeby innych
c) uświadomienie przez uczniów, że kompetencje komunikacyjne warunkują ich
funkcjonowanie z ludźmi.

Warsztat otwiera pogadanka na temat tego, czym zdaniem uczniów jest samoocena. Prowadzący zaprasza do podania słów, emocji, stanów kojarzących się z tym pojęciem. Kolejno stawia przed grupą pytanie: dlaczego samoocena jest tak ważna? Na bazie tego wstępu zajęcia są kontynuowane w formie praktycznych ćwiczeń. Trener zaprasza uczestników do wypisania swoich umiejętności, sukcesów, osiągnięć i tego, w czym czują się dobrzy. Na tej podstawie jest omawiany jeden z elementów samooceny, jakim jest akceptacja samego siebie. Ta z kolei jest dalej przedstawiona w kontekście zachowań ryzykownych, gdyż to właśnie przez brak akceptacji młode osoby (dorosłe również) mogą szukać „zastępnika” w postaci przypodobania się innym, którzy namawiają ich do zachowań ryzykownych. Sięganie po używki, stosowanie słownej agresji czy przemocy może być wówczas potraktowane jako warunek przynależności do konkretnej grupy, a to z kolei pomaga w zaakceptowaniu siebie.

Spotkanie jest podsumowane refleksją, a równocześnie zachęceniem uczniów, by otaczali się ludźmi, którzy będą ich wspierać, a nie krytykować, jednak, by pamiętali, że to oni są odpowiedzialni za obronę własnej osoby i troskę o postrzeganie siebie. Każdy z uczniów jest również zachęcony, aby na forum klasy powiedzieć o czymś z czego jest dumny.

Cel główny
Rozwijanie postawy w zakresie budowania adekwatnej – realnej samooceny, a także
zminimalizowanie ryzyka podatności na wpływy rówieśnicze poprzez stworzenie uczniom warunków do treningu akceptacji samego siebie.

Zagadnienia:
a) samoocena i jej elementy
b) czynniki warunkujące postrzeganie siebie: akceptacja siebie, poczucie własnej
wartości, poczucie własnych możliwości
c) wysoka (i realna) samoocena jako baza do wyrażania własnych potrzeb
d) poczucie własnej wartości jako kluczowy element relacji z innymi ludźmi
e) afirmacje, czyli ćwiczenia w zakresie wypisywania pozytywnych rzeczy o sobie
f) wykorzystywanie własnych zalet, talentów i mocnych stron oraz świadomość rezerw
g) adekwatna samoocena jako czynnik chroniący przed zagrożeniami ze strony otoczenia
h) plusy i niebezpieczeństwa wynikające z zawyżonej, jak i zaniżonej oceny
siebie?

Spodziewane rezultaty:
a) znajomość narzędzi służących do pracy w zakresie akceptowania siebie 
b) uświadomienie znaczenia poczucia własnej wartości w kontekście budowania
relacji
c) uświadomienie własnych sukcesów, osiągnięć zalet i elementów do rozwoju
d) wykazywanie postawy odpowiedzialności za samoocenę.

Warsztat otwiera pogadanka na temat tego, czym zdaniem uczniów jest autoprezentacja i dlaczego jest ważna, zarówno w życiu prywatnym, jak
i publicznym/zawodowym. Zadaniem każdego uczestnika jest przedstawienie siebie w sposób atrakcyjny (pozytywny). Praktyczną część zajęć stanowią ćwiczenia umiejętności związanych z zaprezentowaniem się przyszłemu pracodawcy, takie jak pisanie CV i listu motywacyjnego oraz symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia są zalecane dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wcześniej uczestniczyli w warsztatach dotyczących samooceny.

Cel główny
Wzrost kompetencji w zakresie autoprezentacji, w tym wobec pracodawcy poprzez zdobycie wiedzy, rozwój umiejętności i kształtowanie postawy potrzebnej do wejścia na rynek pracy, przygotowania i składania dokumentów aplikacyjnych oraz uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

Zagadnienia:
a) autoprezentacja na co dzień
b) adekwatna samoocena a efektywna prezentacja siebie 
c) wizerunek w sieci
d) pisemna autoprezentacja wobec pracodawcy – CV i list motywacyjny
e) zaprezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej – stres i trema
f) ćwiczenie rozmowy rekrutacyjnej
g) wskazówki sprzyjające autoprezentacji.

Spodziewane rezultaty:
a) umiejętność zaprezentowania własnej osoby w pozytywny sposób
b) znajomość narzędzi służących do zaprezentowania siebie na rynku pracy
c) znajomość przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Kolejny raz żyjemy w „nowej rzeczywistości” – edukacja stacjonarna po długiej przerwie od szkolnych ławek, zwiększona styczność z obcokrajowcami, czy wszechobecny pęd odczuwany już przez najmłodszych. Aby ułatwić dzieciom i młodzieży funkcjonowanie w takich warunkach, potrzebujemy stworzyć im możliwości do rozwoju umiejętności tj. tworzenie wspierających relacji, współpraca w zespole, proszenie o pomoc, otwartość względem innych itp. W odpowiedzi na te potrzeby przedstawiamy program warsztatów z zakresu budowania relacji i integracji w klasie. Już w szkole podstawowej uczniowie zastanawiają się jak nawiązać swobodną rozmowę bez użycia technologii czy zainicjować kontakt z kolegą czy koleżanką z zagranicy. W tym kontekście zajęcia koncentrują się też wokół tolerancyjnej reakcji w sytuacji zetknięcia się z innością.

Zajęcia dostosowane są do specyfiki danego środowiska szkolnego (obecność lub brak obcokrajowców w klasie, wiek oraz indywidualne potrzeby klasy). Ćwiczenia są realizowane w interaktywnej formie, tak aby zaangażować wszystkich uczestników, bo samo to ma już wymiar integracyjny. Występują elementy zabawy i pracy w mniejszych
grupach oraz w całym zespole klasowym. Trener koncentruje się na stworzeniu „luźnej”
atmosfery. Zaleca się, aby przed tymi zajęciami przeprowadzone zostały warsztaty Sztuka rozwiązywania konfliktów, czyli jak się dogadać?”

Cel główny
Budowanie poczucia wspólnoty i jedności z
klasą poprzez stworzenie warunków do doświadczenia współpracy pomiędzy uczniami
oraz wskazanie zależności między postawą tolerancyjną a relacjami z innymi.

Zagadnienia:
a) klasa to my, czyli co daje pojedynczym jednostkom bycie częścią zespołu klasowego 
 i dlaczego uczniowie potrzebują integrowania się?
b) potrzeby realizowane dzięki funkcjonowaniu w „zgranej” grupie
c) budowanie wzmacniających relacji z rówieśnikami
d) szacunek względem innych, współdziałanie i tworzenie relacji, jako przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie
e) co zyskujemy dzięki inności i po co potrzebne są różnice?
f) akceptacja i tolerancja a obecność w klasie/szkole/środowisku lokalnym obcokrajowców
g) uprzedzenia i stereotypy oraz ich skutki dla relacji z kolegami i koleżankami
h) ćwiczenie reakcji przydatnych w styczności z czymś/kimś nowym lub odmiennym.

Spodziewane rezultaty:
a) wzrost poczucia jedności z klasą i wzmocnienie relacji
b) poznanie swoich potrzeb jako jednostka i jako zespół klasowy
c) rozumienie, iż odmienności są naturalną częścią życia człowieka.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka oraz  program powstały jako element współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Cele programu:

a) przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych

b) rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia

c) kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi
d) nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych

e) rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły. 

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.  

Cele szczegółowe:

a) wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych)
b) klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia
c) wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych 

Realizacja programu, który ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” odbywa się z udziałem jednej  lub dwóch osób prowadzących. W Debacie wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu. 

Należą do nich:

a) tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach
b) sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych
c) przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania
d) „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem
e) proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu
f) zabawy dydaktyczne
g) promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu)
h) praca grup nad „tym co nas może chronić”
i) sesja odpowiedzi na ewentualne pytania
j) podsumowanie. 

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów
„Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność
programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006.

 

Charakterystyka programu 
Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów
uczestniczących w programie. 


Cel programu 

a) ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków 

b) ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania 

     eksperymentalnego do fazy używania problemowego 


Podstawy teoretyczne programu 

a) pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych 

b) skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce  

c) odwołuje się do wiedzy o predyktorach używania substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania i sposobach ich modyfikowania 

d) uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych 

e) odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej 


Warsztat zaczynamy od wprowadzenia do tematu zachowań agresywnych. Prowadzący wskazuje, iż wielokrotnie w życiu zdarzają się sytuacje w których odczuwamy złość czy zdenerwowanie. Brak umiejętności radzenia sobie z tymi emocjami może prowadzić do agresji, również tej, którą młoda osoba kieruje przeciwko sobie. Poruszany jest temat agresji słownej i tej w Internecie. Uczniowie dyskutują na temat tego, czemu mogą służyć zachowania agresywne. Omawiane są też sposoby obrony przed agresją. Uczestnicy uczą się właściwych (nieagresywnych) reakcji w obliczu konfliktu. Częścią warsztatu są też techniki relaksacyjne, które pomagają rozładowywać napięcie i często zapobiegają kierowaniu złości do otoczenia.

Cel główny
Wzmocnienie odporności względem agresji słownej, w tym hejtu
wraz z równoczesnym
uwrażliwieniem uczniów na skutki, jakie mogą wywoływać słowa.

 

Zagadnienia:
a) przyczyny zachowań agresywnych oraz mechanizmy kierujące nimi
b) radzenie sobie z poczuciem złości
c) autoagresja – czy to alternatywa dla agresji względem innych?
d) normy zachowania się w grupie służące zapobieganiu konfliktom i/lub rozwiązywaniu ich
e) kodeks klasowy służący pamiętaniu o zasadach na rzecz przezwyciężania agresji
f) techniki relaksacyjne jako narzędzie do zapobiegania zachowaniom agresywnym.

Spodziewane rezultaty:
a) rozpoznanie przez ucznia komunikatów i zachowań agresywnych
b) rozwijanie umiejętności służących radzeniu sobie z różnorodnymi, również trudnymi emocjami i sytuacjami.

 

Program warsztatu koncentruje się na tematyce słów w naszym życiu. Każde z nich ma moc -niestety nie tylko tą wzmacniającą, ale i tą krzywdzącą. W związku z tym podejmowany będzie temat agresywnej i uległej komunikacji oraz hejtu, czyli mowy nienawiści w sieci. Z uwagi na fakt, iż brak kultury języka, a więc i szacunku do innych, w niektórych środowiskach bywa normą, istotne jest by już najmłodsze dzieci uwrażliwiać na moc słów. 

Podczas zajęć uświadamiamy, że hejt jest oznaką słabości, a przejmowanie się nim to droga donikąd i warto zmienić stanowisko względem hejterów: czasem zostać obojętnym, a innym razem zareagować. Wskazywane są również przypadki zauważane w wirtualnej komunikacji, które wymagają niezwłocznego poinformowania rodziców, opiekunów czy nauczycieli.

Cel główny
Wzmocnienie odporności względem agresji słownej, w tym hejtu wraz
z równoczesnym uwrażliwieniem uczniów na skutki, jakie mogą wywoływać słowa.

Zagadnienia:
a) moc słów w naszym życiu i relacjach
b) słowa, które kierujemy do siebie i ich wpływ na nas
c) słowa, które wzmacniają – przykłady 
d) język a porozumiewanie się z innymi – co pomaga, co przeszkadza?
e) siła asertywności
f) dlaczego warto znać i stosować kulturę słowa?
g) przejawy agresji słownej w naszym otoczeniu i w sieci
h) dlaczego hejter atakuje innych?   
i) pozorna anonimowość Internetu – czy hejter może czuć się bezpiecznie?
j) obojętność na agresję słowną ze strony innych – właściwa czy nie?
k) radzenie sobie z poczuciem złości, smutku, niepokoju
l) odpowiedzialność za słowa a konsekwencje.

Spodziewane rezultaty:
a) świadomość roli słów w relacjach z ludźmi
b) umiejętność rozpoznawania przez uczniów komunikatów agresywnych
        i asertywnych
c) znajomość strategii radzenia sobie z emocjami, które mogą powodować agresję                  słowną.

Zajęcia nakierowane są na wypracowanie zasad służących bezpiecznemu, a przede wszystkim świadomemu funkcjonowaniu w rzeczywistości wirtualnej. Prowadzący zachęca uczniów do wskazania pozytywów korzystania z sieci, jak i stworzy im warunki do wygenerowania przykładów zagrożeń, jakie mogą ich spotkać po drugiej stronie ekranu. 

Cyberprzemoc, podejrzane treści czy kradzież danych to tylko niektóre z omawianych zagadnień.Przybliżone są ich przykłady, aby uczniowie mieli jasność co do konkretnych przejawów. Dla dodatkowej czujności dzieci i młodzieży – wskazywane są przypadki zauważone w sieci o którychpowinni oni niezwłocznie poinformować opiekunów czy nauczycieli. Zaprezentowana jest teżstrategia radzenia sobie z wszechobecnym hejtem. Uczniowie zostają też zaznajomieni z prawnymi konsekwencjami niewłaściwego korzystania z Internetu, jak też z ogólnodostępnymi źródłami pomocy i wsparcia w zakresie problemów wirtualnego świata.

Cel główny
Wzbudzenie u uczniów odpowiedzialności do bezpiecznego, świadomego korzystania
z sieci, aby zminimalizować ryzyko bycia ofiarą, jak i sprawcą cyberprzemocy.

Zagadnienia:
a) blaski i cienie wirtualnego świata, czyli jakie są pozytywy i negatywy funkcjonowania
w sieci
b) świat realny i wirtualny jako światy równoległe
c) przykłady cyberzagrożeń wraz z ich omówieniem
d) wzmocnienie odporności względem hejtu – hejter jako słabsza strona, czyli jak nie stać się jego ofiarą
e) zasady bezpiecznego „sieciaka”, czyli jak być czujnym na to to, co może zagrażać
w Internecie.

Spodziewane rezultaty:
a) kształtowanie postawy świadomego użytkownika sieci
b) spojrzenie na siebie jako użytkownika Internetu poprzez rolę ofiary, jak również
potencjalnego sprawcy cyberprzemocy
c) wyposażenie w informacji

Zajęcia zaczynamy
od wprowadzenia do tematu przemocy. Prowadzący wskazuje, iż zdarzają się sytuacje, które niekiedy trudno
jednoznacznie zidentyfikować, dlatego podczas warsztatu podane są przykłady
różnych zachowań, a zadaniem uczniów jest określenie czy są one przemocowe. Omawiane są też przyczyny i mechanizmy stosowania
przemocy, czyli to, dlaczego pojawia się ona w relacjach. Kolejno przedstawiane są różne rodzaje przemocy i ich
konsekwencje.

Zarówno forma spotkania, jak i
prezentowane treści oraz proponowane ćwiczenia dostosowane są do wieku
uczestników. Trener stwarza uczestnikom warunki do uczenia się adekwatnego
reagowania w trudnych sytuacjach, w tym bycia świadkiem przemocy. Uczestnictwo
w zajęciach umożliwia trening w podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i
innych, a ponadto jest okazją do wskazania zasad, których należy przestrzegać,
aby nie paść ofiarą przemocy. Warsztat podsumowany jest refleksją, że przemoc
to nie moc.

Cel główny
Zapoznanie uczniów z pojęciem przemocy. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się jak jej przeciwdziałać w środowisku rówieśniczym oraz jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy, zwłaszcza będąc ofiarą lub świadkiem przemocy.

Zagadnienia:
a) zdefiniowanie przemocy i jej przykładów
b) przyczyny i konsekwencje przemocy
c) świat dorastających a przemoc, czyli przemoc rówieśnicza, konflikty rówieśnicze
prowadzące do przemocy
d) różnice między agresją a przemocą
e) przemoc, której nie widać, a zostawia ślady
f) rola świadka przemocy.

Spodziewane rezultaty:
a) wzrost świadomości w zakresie radzenie sobie z przemocą w relacjach
b) zachęcenie do przełamywania społecznego „przyzwolenia” na przemoc w szkole,
domu, na ulicy.

Tematowi alkoholu i papierosów nigdy dość. Czy rzeczywiście bez tych używek trudno wyobrazić sobie imprezę, spotkanie ze
znajomymi lub wakacyjny wyjazd? Niestety tak właśnie myślą niektórzy
nastolatkowie. Czy więc używki są dla nich powodem do dumy, przywilejem, oznaką
dorosłości, a może sposobem na świetny humor?

Program warsztatu koncentruje się na
zmniejszeniu ryzyka pierwszego sięgnięcia po używki i
wskazania na ich negatywne konsekwencje (jeżeli już ktoś zaczął eksperymenty z
piciem i/lub paleniem może to być też „znak ostrzegawczy” przed kontynuowaniem
tych działań). Trener inicjuje pogadankę zadając uczestnikom pytanie: dlaczego nastolatkowie
piją/palą? – po podaniu przyczyn wspólnie wypracowywane są sposoby zaspokojenia
tych potrzeb w inny, alternatywny sposób, niż sięganie po używki. Tu również
poruszane są tematy rywalizacji i wykluczenia z grupy, ciekawość, akceptacja otoczenia, przynależność. Podczas
zajęć przywoływane są przypadki picia alkoholu przez młode osoby (np. wpisy z internetowych forów, aby uczniowie mogli „utożsamić się” ze swoimi
rówieśnikami lub z policyjnych statystyk, aby strach przed prawnymi następstwami odciągał ich od
pomysłu picia). Rozwijane będą też sposoby, dzięki którym odmawianie
sięgnięcia po używki stanie się dla uczniów łatwiejsze –
trenowane będą asertywne komunikaty.

Cel główny
Praca nad gotowością i umiejętnością odmówienia alkoholu i papierosów poprzez radzenie sobie z presją grupy rówieśniczej dzięki asertywności oraz wzmocnienie niechęci do sięgania po używki poprzez ukazanie konsekwencji sięgania po używki.

Zagadnienia:
a) analiza sytuacji, które zachęcają/sprzyjają chęci picia lub palenia
b) picie i palenie nie uczyni Cię dorosłym, czyli dlaczego młodzież sięga po używki?
c) od eksperymentowania do uzależnienia – co się dzieje, gdy oddajesz kontrolę? –
skutki picia alkoholu i palenia papierosów – przykłady z życia
d) asertywność w kontrze do uległości – narzędzia skutecznego odmawiania, radzenie
sobie z wpływem grupy rówieśniczej
e) rola zdrowego stylu życia w profilaktyce różnych zagrożeń (np. racjonalne
organizowanie czasu wolnego, angażowanie się w działalność społeczną czy sportową)

Spodziewane rezultaty:
a) rozwój umiejętności z zakresu skutecznej, asertywnej odmowy
b) kształtowanie postawy odpowiedzialności względem podejmowanych decyzji
o sięgnięciu po alkohol i papierosy
c) uświadomienie, że zdrowy styl życia chroni przed chęcią picia i palenia.

Zrób to dla siebie i nie skuś się na pierwsze wzięcie, bo od tego zaczyna się droga donikąd!!! Pod takim hasłem realizowane są zajęcia, podczas których wskazywane są przyczyny sięgania po używki oraz sposoby na to, aby uchronić się przed nimi. Prowadzący informuje również o tym, jakie są negatywne skutki oddziaływania tych substancji na życie człowieka, np. przedwczesna śmierć, obniżona odporność
i sprawność fizyczna czy niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem HIV. Uczniowie ćwiczą też umiejętności z zakresu skutecznej, asertywnej odmowy.

Program skoncentrowany jest przede wszystkim na zmniejszeniu prawdopodobieństwa sięgania po używki. Scenariusz zajęć bazuje głównie na metodach aktywizujących, czego zaletą jest większa szansa na skuteczność w dotarciu do uczniów poprzez pracę warsztatową na konkretnych przykładach, niż samo mówienie o szkodliwości używek. Poruszony jest także temat radzenia sobie w sytuacjach, które mogą być trudne czy wyczerpujące dla dorastającego człowieka
i wskazanie rozwiązań innych niż odurzanie się.

Cel główny
Ograniczenie ryzyka sięgania przez uczniów po substancje psychoaktywne oraz radzenie sobie z codziennymi trudnościami, które mogą być przyczyną sięgania po używki.

Zagadnienia:
a) przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych 
b) obalenie mitów na temat używek, np. „bezpieczna dawka”, „bezpieczny moment”, „bezpieczne zachowanie pod wpływem dopalaczy”, „energetyki nie szkodzą zdrowiu”
c) asertywność jako narzędzie skutecznego odmawiania, radzenie sobie z presją grupy rówieśniczej
d) alternatywne w stosunku do używek sposoby radzenia sobie z trudnościami
e) działania na rzecz zdrowia swojego i innych w profilaktyce różnych zagrożeń (np. racjonalne organizowanie czasu wolnego, angażowanie w działalność społeczną czy sportową itp.).

Spodziewane rezultaty:
a) uwrażliwienie uczniów na dbałość o zdrowie
b) rozwój umiejętności z zakresu skutecznej, asertywnej odmowy
c)  kształtowanie postawy odpowiedzialności względem podejmowanych decyzji 
 o sięgnięciu po środki psychoaktywne
d) świadomość zagrożeń jakie powodują używki.

W przypadku
uzależnień behawioralnych szczególne znaczenie ma rozwijanie umiejętności
psychospołecznych już od najmłodszych lat. Z tego względu proponowane zajęcia
zostały zaplanowane tak, aby dostarczały nie tylko informacji, ale przede
wszystkim kształtowały postawę odpowiedzialności za własne decyzje i
podejmowane działania. Trener wyjaśnia, że konkretne zachowania należy powiązać
z określonymi skutkami – służącymi nam, bądź przeciwnie, szkodzącymi.

Podczas zajęć prowadzący
pyta uczniów o skojarzenia z pojęciem „uzależnienia behawioralne”, kolejno też
wyjaśnia je i przedstawia schemat rozwijania się takiego uzależnienia.
Pogadankę prowadzi w kontekście tego, że większość
czynności od których możemy się uzależnić jest społecznie akceptowana, np.:
robienie zakupów, dbałość o wygląd zewnętrzny, używanie smartfona czy komputera
itp. Aktywności te nie zagrażają człowiekowi, o ile nie podejmuje ich nałogowo,
w sposób niekontrolowany.
Omawiając ten mechanizm trener pokazuje
analogię do uzależnień od substancji, takich jak np. alkohol. Warsztatom
towarzyszą ćwiczenia podczas których uczniowie mają okazję doświadczyć tego,
jak działa uzależnienie behawioralne. 

 

Cel główny
Kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności względem podejmowanych
czynności w kierunku zminimalizowania ryzyka uzależnień behawioralnych.

Zagadnienia:
a) etapy kształtowania się uzależnienia od zachowań, czyli od przyjemność do utraty
kontroli, przymusu i zniewolenie
b) analiza sytuacji, które sprzyjają chęci wykonywania określonej czynności
c) niepożądane objawy odstawienia
d) w wirze czynności, czyli kiedy konkretne zachowanie staje się problemem – jak
rozpoznać sygnały alarmowe?
f) logowanie się „z głową”, czyli o e-uzależnieniach
g) manipulacja w mediach społecznościowych, aplikacjach, grach – „magia” sztuczek
używanych przez twórców internetowych w celu zatrzymania użytkownika jak
najdłużej przed ekranem.

Spodziewane rezultaty:
a) rozwój umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji i dokonywania wyborów
b) kształtowanie postawy świadomego użytkownik Internetu
c) dostrzeżenie zależności między sposobem korzystania z sieci a uzależnieniem od               bycia w świecie wirtualnym
d) trening umiejętności dokonywania krytycznej analizy i kształtowanie postawy
odpowiedzialności względem podejmowanych czynności.

Co zawiera e-papieros w porównaniu do tego tradycyjnego? Czy elektroniczna wersja jest bezpieczna, a może to zagrożenie kolejnym uzależnieniem, nawet jeśli nie zawiera nikotyny? W myśl zasady, by nie być spalonym w przedbiegach, czyli już na etapie dorastania, trener nakierowuje uczniów na zmierzenie się z informacjami, w tym również mitami, które uczniowie postrzegają jako fakty na temat e-papierosów. Przedstawiany jest ich wpływ na organizm, zagrożenie uzależnieniem nie tylko od substancji, ale również nawyku samej czynności palenia (uzależnienie behawioralne).

Cel główny
Promocja zdrowego stylu życia i edukowanie uczniów w zakresie mechanizmów uzależnienia od substancji i zachowań. 

Zagadnienia:
a) e-papierosy – co o nich wiemy, co jest faktem, a co mitem?
b) bezpieczne czy szkodliwe?
c) moda na elektroniczny dym i pozorna atrakcyjność e-papierosów, czyli dlaczego                 młodzież sięga po nie?
d) uzależnienie od e-papierosów, czyli nie tylko o nikotynie
e) rola zdrowego stylu życia a zapobieganie różnym zagrożeniom 
f) zasady dbania o zdrowie/rozwój, o których warto pamiętać na co dzień.

Spodziewane rezultaty:
a) otwarte wyrażanie własnych przekonań na forum klasy
b) wzrost wiedzy w zakresie rozumienia mechanizmu działania e-papierosów na                      organizm człowieka
c) uświadomienie roli zdrowego stylu życia w zapobieganiu niesprzyjającym nawykom.

 

Warsztat zaczynamy od pogadanki na temat tego, czym są emocje. Prowadzący zaprasza uczniów do podania słów kojarzących się z tym pojęciem i wspólnie
z uczniami układa definicję emocji oraz krótko wprowadza do teorii, podając najważniejsze informacje. Wskazuje, że nie ma emocji pozytywnych i negatywnych,
a takie, które powodują stan pożądany (przyjemność) bądź niepożądany (dyskomfort), zaznaczając przy tym, że mamy prawo do przeżywania własnych emocji i wszystkie
z nich są nam potrzebne.

Zadaniem uczniów będzie podanie przykładowych emocji i stanów z nimi związanych, jak również zasugerowanie sytuacji, których wynikiem mogą być te wskazane przez nich. Uczniowie zachęcani są do tego, by na forum podzielili się tym, jak postępują w przypadku wystąpienia określonych emocji oraz jak radzą sobie z tymi, które nie są przez nich pożądane. Po wykonaniu każdego ćwiczenia jest ono omawiane, tak aby uczestnicy poznali dopuszczalny społecznie sposób postępowania w określonej sytuacji, sprzyjający ich zdrowemu funkcjonowaniu. Uczniowie sami będą mieli za zadanie ocenić, czy dana reakcja jest dozwolona w przypadku odczuwania określonych emocji, a prowadzący odniesie się do ich stwierdzeń. Podczas warsztatu prowadzone są także ćwiczenia relaksacyjne (np. oddechowe), których zamierzeniem jest odprężenie zarówno ciała, jak i umysłu, co może być profilaktyką sytuacji stresowych jako ewentualnego następstwa niewyrażonych emocji. Ćwiczona jest tu autoekspresja i okazywanie swoich odczuć (np. „znajdź” emocję w swoim ciele i „uwolnij” ją). Prowadzący dba o naukę w bezpiecznych warunkach, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczestników (m. in. posługuje się językiem dostosowanym do wieku uczniów).

Cel główny
Poszerzenie wiedzy, rozwój umiejętności i kształtowanie postawy potrzebnej
w sytuacjach związanych z nazywaniem, rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji poprzez dzieci i młodzież.

Zagadnienia:
a) czym są emocje? – definicja i teoria
b) rozpoznawanie i nazywanie emocji
c) przykłady emocji występujące w określonych sytuacjach oraz dopuszczalne społecznie sposoby ich wyrażania
d) relaksacja jako zapobieganie stresowi związanemu z nieprzeżytymi emocjami
e) człowiek wśród ludzi, czyli rozwój emocjonalny.

Spodziewane rezultaty:
a) rozwój kompetencji rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz zarządzania nimi
b) akceptacja własnych emocji i zauważenie informacji jakie ze sobą niosą, co przełoży się na podniesienie jakości w relacjach z sobą i innymi
c) znajomość dopuszczalnych (akceptowalnych społecznie) sposobów radzenia sobie z niepożądanymi (trudnymi) emocjami (rozładowywania emocji w sposób bezpieczny dla nich samych i dla innych)
d) odprężenie i relaksacja.

Warsztat zaczynamy od zdefiniowania pojęcia stresu. Prowadzący wskazuje, że stres może być pozytywny lub negatywny – to istotne rozróżnienie, gdyż ten pierwszy pomaga mobilizować się do działania, a drugi – może być niszczący, np. powoduje choroby. Uczniowie zapraszani są do aktywności, które wystąpić mogą w ich codzienności (wskazują sytuacje, które postrzegają jako stresujące), a kolejno do opowiadają jak się wówczas czują, jakie emocje im wtedy towarzyszą i jakie zachowania może powodować taki stan. Temat jest pogłębiany poprzez podanie pomysłów na radzenie sobie w sytuacjach stresu. Prowadzący uzupełnia propozycje uczniów o dodatkowe, alternatywne rozwiązania.  

Ćwiczenia fizyczne, ruch, a może słuchanie muzyki lub spotkania z przyjaciółmi to trafne sposoby na zarządzania stresem? Czy można żyć bez stresu? Jak otoczenie wpływa na poziom odczuwanego stresu? Na te pytania odpowiedzią będą wnioski z ćwiczeń zaproponowanych podczas zajęć. Warsztatowi towarzyszy także trening relaksacyjny, jako pierwszy krok w strategii zapobiegania stresowi bądź jego skutkom. Zalecamy, aby uczniowie wcześniej uczestniczyli w zajęciach dotyczących tematyki emocji.

 

Cel główny
Poszerzenie wiedzy, rozwój umiejętności i kształtowanie postawy potrzebnej
w sytuacjach związanych z radzeniem sobie w stresie.

Zagadnienia:
a)
stres jako reakcja organizmu na wymagającą sytuację
b) przyczyny wywołujące stres, czyli uwaga na stresory
c) sytuacje powodujące stres oraz sposoby radzenia sobie z nim
d) stres w życiu ucznia – czy nadchodzący sprawdzian lub egzamin może prowadzić do
stresu?
e) myśli, emocje i zachowania, czyli jak przekonania kształtują rzeczywistość?
f) wspierające relacje jako ochrona przed niebezpiecznymi konsekwencjami stresu, np.
lękami czy depresją
g) relaksacja jako zapobieganie stresowi związanemu z nieprzeżytymi emocjami
h) zarządzanie stresem fundamentem budowania odporności psychicznej.

Spodziewane rezultaty:
a) pogłębienie wiedzy dotyczącej przyczyn i objawów stresu
b) wzrost umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi
c) gotowość do szukania rozwiązań w sytuacji stresowej
d) zminimalizowanie poziomu odczuwanego stresu poprzez zmianę myślenia 
o konkretnej sytuacji 
e) zrozumienie, iż wymagające sytuacje są naturalną częścią życia człowieka
f) odprężenie i relaksacja.

Niejednokrotnie
doświadczamy sytuacji konfliktowych – jesteśmy ich uczestnikami bądź obserwatorami
w szkole, na ulicy czy w domu. Nieobce są trudności w porozumiewaniu się czy
uznawanie tylko własnej racji, a to może powodować konflikt.

Odpowiadając
na te realia przedstawiamy program warsztatu, który zaangażuje uczestników do
udziału w rozwiązaniu hipotetycznego konfliktu. Proponowane ćwiczenia umożliwią
uczniom trening umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Zaproszeni
oni zostaną do podania przykładów, z kim i o co mogą mieć konflikty osoby w ich
wieku. Na przykładzie najczęściej pojawiającej się odpowiedzi, trener wybiera
taki temat konfliktu, który jest prawdopodobny, jednak nie dotyczy bezpośrednio
nikogo z obecnych. Aranżując próbę rozwiązania konfliktu poprzez inscenizację
scenki, stworzone zostają warunki do rozwijania umiejętności w tym zakresie –
efektem jest wygenerowanie sposobów działania, które doprowadzą do zgody.
Prowadzący wskazuje, że gdyby w klasie, domu czy w grupie rówieśniczej pojawił
się rzeczywisty konflikt, może on zostać zażegnany zgodnie z nabytą podczas
warsztatu wiedzą.

 

Cel główny
Trenowanie umiejętności komunikacji z innymi poprzez rozwiązywania konfliktów.

Zagadnienia:
a) zdefiniowanie konfliktu
b) czy konflikt to zjawisko powszechne? – jak rzeczywistość warunkuje postawy młodych ludzi?
c) bariery komunikacyjne, czyli co przeszkadza nam w porozumiewaniu się?
d) techniki aktywnego słuchania i ich rola na co dzień
e) przykłady sytuacji konfliktowych
f) pytania, jakie warto sobie zadać przystępując do chęci pojednania w myśl zasady:
wygrana obydwu stron (jak przygotować „grunt”?)
g) ćwiczenie rozwiązywania możliwego do wystąpienia konfliktu
h) sztuka rozwiązywania konfliktów – refleksja dla praktyki.

Spodziewane rezultaty:
a) wzrost kompetencji w zakresie komunikacji (nabycie wiedzy, rozwijanie umiejętności, uaktywnienie postawy sprzyjającej radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi)
b) zwiększenie intencjonalnego (nastawionego na określony cel) komunikowania
własnych potrzeb i uwrażliwienie na potrzeby innych
c) uświadomienie przez uczniów, że kompetencje komunikacyjne warunkują ich
funkcjonowanie z ludźmi.

Warsztat otwiera pogadanka na temat tego, czym zdaniem uczniów jest samoocena. Prowadzący zaprasza do podania słów, emocji, stanów kojarzących się z tym pojęciem. Kolejno stawia przed grupą pytanie: dlaczego samoocena jest tak ważna? Na bazie tego wstępu zajęcia są kontynuowane w formie praktycznych ćwiczeń. Trener zaprasza uczestników do wypisania swoich umiejętności, sukcesów, osiągnięć i tego, w czym czują się dobrzy. Na tej podstawie jest omawiany jeden z elementów samooceny, jakim jest akceptacja samego siebie. Ta z kolei jest dalej przedstawiona w kontekście zachowań ryzykownych, gdyż to właśnie przez brak akceptacji młode osoby (dorosłe również) mogą szukać „zastępnika” w postaci przypodobania się innym, którzy namawiają ich do zachowań ryzykownych. Sięganie po używki, stosowanie słownej agresji czy przemocy może być wówczas potraktowane jako warunek przynależności do konkretnej grupy, a to z kolei pomaga w zaakceptowaniu siebie.

Spotkanie jest podsumowane refleksją, a równocześnie zachęceniem uczniów, by otaczali się ludźmi, którzy będą ich wspierać, a nie krytykować, jednak, by pamiętali, że to oni są odpowiedzialni za obronę własnej osoby i troskę o postrzeganie siebie. Każdy z uczniów jest również zachęcony, aby na forum klasy powiedzieć o czymś z czego jest dumny.

Cel główny
Rozwijanie postawy w zakresie budowania adekwatnej – realnej samooceny, a także
zminimalizowanie ryzyka podatności na wpływy rówieśnicze poprzez stworzenie uczniom warunków do treningu akceptacji samego siebie.

Zagadnienia:
a) samoocena i jej elementy
b) czynniki warunkujące postrzeganie siebie: akceptacja siebie, poczucie własnej
wartości, poczucie własnych możliwości
c) wysoka (i realna) samoocena jako baza do wyrażania własnych potrzeb
d) poczucie własnej wartości jako kluczowy element relacji z innymi ludźmi
e) afirmacje, czyli ćwiczenia w zakresie wypisywania pozytywnych rzeczy o sobie
f) wykorzystywanie własnych zalet, talentów i mocnych stron oraz świadomość rezerw
g) adekwatna samoocena jako czynnik chroniący przed zagrożeniami ze strony otoczenia
h) plusy i niebezpieczeństwa wynikające z zawyżonej, jak i zaniżonej oceny
siebie?

Spodziewane rezultaty:
a) znajomość narzędzi służących do pracy w zakresie akceptowania siebie 
b) uświadomienie znaczenia poczucia własnej wartości w kontekście budowania
relacji
c) uświadomienie własnych sukcesów, osiągnięć zalet i elementów do rozwoju
d) wykazywanie postawy odpowiedzialności za samoocenę.

Warsztat otwiera pogadanka na temat tego, czym zdaniem uczniów jest autoprezentacja i dlaczego jest ważna, zarówno w życiu prywatnym, jak
i publicznym/zawodowym. Zadaniem każdego uczestnika jest przedstawienie siebie w sposób atrakcyjny (pozytywny). Praktyczną część zajęć stanowią ćwiczenia umiejętności związanych z zaprezentowaniem się przyszłemu pracodawcy, takie jak pisanie CV i listu motywacyjnego oraz symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia są zalecane dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wcześniej uczestniczyli w warsztatach dotyczących samooceny.

Cel główny
Wzrost kompetencji w zakresie autoprezentacji, w tym wobec pracodawcy poprzez zdobycie wiedzy, rozwój umiejętności i kształtowanie postawy potrzebnej do wejścia na rynek pracy, przygotowania i składania dokumentów aplikacyjnych oraz uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

Zagadnienia:
a) autoprezentacja na co dzień
b) adekwatna samoocena a efektywna prezentacja siebie 
c) wizerunek w sieci
d) pisemna autoprezentacja wobec pracodawcy – CV i list motywacyjny
e) zaprezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej – stres i trema
f) ćwiczenie rozmowy rekrutacyjnej
g) wskazówki sprzyjające autoprezentacji.

Spodziewane rezultaty:
a) umiejętność zaprezentowania własnej osoby w pozytywny sposób
b) znajomość narzędzi służących do zaprezentowania siebie na rynku pracy
c) znajomość przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Kolejny raz żyjemy w „nowej rzeczywistości” – edukacja stacjonarna po długiej przerwie od szkolnych ławek, zwiększona styczność z obcokrajowcami, czy wszechobecny pęd odczuwany już przez najmłodszych. Aby ułatwić dzieciom i młodzieży funkcjonowanie w takich warunkach, potrzebujemy stworzyć im możliwości do rozwoju umiejętności tj. tworzenie wspierających relacji, współpraca w zespole, proszenie o pomoc, otwartość względem innych itp. W odpowiedzi na te potrzeby przedstawiamy program warsztatów z zakresu budowania relacji i integracji w klasie. Już w szkole podstawowej uczniowie zastanawiają się jak nawiązać swobodną rozmowę bez użycia technologii czy zainicjować kontakt z kolegą czy koleżanką z zagranicy. W tym kontekście zajęcia koncentrują się też wokół tolerancyjnej reakcji w sytuacji zetknięcia się z innością.

 

Zajęcia dostosowane są do specyfiki danego środowiska szkolnego (obecność lub brak obcokrajowców w klasie, wiek oraz indywidualne potrzeby klasy). Ćwiczenia są realizowane w interaktywnej formie, tak aby zaangażować wszystkich uczestników, bo samo to ma już wymiar integracyjny. Występują elementy zabawy i pracy w mniejszych
grupach oraz w całym zespole klasowym. Trener koncentruje się na stworzeniu „luźnej”
atmosfery. Zaleca się, aby przed tymi zajęciami przeprowadzone zostały warsztaty Sztuka rozwiązywania konfliktów, czyli jak się dogadać?”

Cel główny
Budowanie poczucia wspólnoty i jedności z
klasą poprzez stworzenie warunków do doświadczenia współpracy pomiędzy uczniami
oraz wskazanie zależności między postawą tolerancyjną a relacjami z innymi.

Zagadnienia:
a) klasa to my, czyli co daje pojedynczym jednostkom bycie częścią zespołu klasowego 
 i dlaczego uczniowie potrzebują integrowania się?
b) potrzeby realizowane dzięki funkcjonowaniu w „zgranej” grupie
c) budowanie wzmacniających relacji z rówieśnikami
d) szacunek względem innych, współdziałanie i tworzenie relacji, jako przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie
e) co zyskujemy dzięki inności i po co potrzebne są różnice?
f) akceptacja i tolerancja a obecność w klasie/szkole/środowisku lokalnym obcokrajowców
g) uprzedzenia i stereotypy oraz ich skutki dla relacji z kolegami i koleżankami
h) ćwiczenie reakcji przydatnych w styczności z czymś/kimś nowym lub odmiennym.

Spodziewane rezultaty:
a) wzrost poczucia jedności z klasą i wzmocnienie relacji
b) poznanie swoich potrzeb jako jednostka i jako zespół klasowy
c) rozumienie, iż odmienności są naturalną częścią życia człowieka.

 

 

Program oparty jest na bajce profilaktycznej
Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka oraz 
program powstały jako element współpracy fundacji Homo Homini z
Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Cele programu:

a) przybliżenie dzieciom podstawowych
informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych

b) rozwijanie samodzielnego i twórczego
myślenia

c) kształtowanie umiejętności troski o własne
bezpieczeństwo w relacjach z innymi

d)
nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych

e) rozwijanie postawy szacunku i zaufania w
stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób
mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły. 

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.  

Cele szczegółowe:

a) wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych)
b) klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia
c) wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych 

Realizacja programu, który ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” odbywa się z udziałem jednej  lub dwóch osób prowadzących. W Debacie wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu. 

Należą do nich:

a) tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach

 

b) sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych

 

c) przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania

 

d) „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem

 

e) proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu

 

f) zabawy dydaktyczne

 

g) promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu)

 

h) praca grup nad „tym co nas może chronić”

 

i) sesja odpowiedzi na ewentualne pytania

j) podsumowanie. 

 

 

 

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów
„Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność
programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006.

 

Charakterystyka programu 
Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów
uczestniczących w programie. 

 

Cel programu 

a) ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków 

b) ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania 

     eksperymentalnego do fazy używania problemowego 

 

Podstawy teoretyczne programu 

a) pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych 

b) skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce  

c) odwołuje się do wiedzy o predyktorach używania substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania i sposobach ich modyfikowania 

d) uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych 

e) odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej 

 

 

Szkolenia profilaktyczne dla rodziców

Szkolenia profilaktyczne dla rodziców

Program, który proponujemy rodzicom skoncentrowany jest wokół trzech tematów: sztuka komunikacji z dzieckiem, budowanie wspierających relacji i rozumienie emocji własnych i dziecka. Spotkanie ma formę szkolenia z ćwiczeniami i przykładami, co pozwala możliwie najlepiej zrozumieć świat rodzicielskich relacji.

Podczas zajęć trener przybliża charakter zmian okresu dorastania i ich konsekwencji dla rodzica. Już sama wiedza może rodzicom ułatwić opiekę i wychowanie dziecka oraz łatwiejsze radzenie sobie z własnymi troskami w tym zakresie. Co istotne, kluczowym elementem spotkania jest praca nad konkretnymi umiejętnościami, np. aktywne i uważne słuchanie czy ustalanie i egzekwowanie granic. Uczestnictwo w zajęciach stwarza warunki do rozwijania kompetencji dla wszystkich rodziców, którzy w trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci, chcą doskonalić się w swojej roli. Spotkanie można podzielić na 2 krótsze, każde po 45 minut.

Cel główny
Nabywanie wiedzy, rozwój umiejętności i kształtowanie postawy potrzebnej 
w codziennym wspieraniu dziecka poprzez skuteczną komunikację i budujące relacje.

Zagadnienia
a) rola rodziców jako autorytetu i wzorca w życiu dziecka
b) znaczenie skutecznej komunikacji w tworzeniu zdrowych, wspierających relacji 
z dzieckiem
c) asertywność w codziennej rozmowie z dzieckiem 
d) co utrudnia wzajemne porozumienie?
e) emocje – dlaczego warto umieć je rozpoznawać oraz adekwatnie na nie reagować?
f) po co dziecku granice? – dlaczego ich potrzebuje i równocześnie chce je łamać?
g) wskazówki dla rodziców, odpowiedzi na pytania.

Spodziewane rezultaty:
a) wzrost wiedzy dotyczącej procesu dorastania i rozwoju dziecka w tym czasie
b) wzrost umiejętności aktywnego słuchania, stawiania i egzekwowania granic oraz udzielania wsparcia emocjonalnego dziecku.

Przedstawiony program koncentruje się na zapobieganiu uzależnieniom od czynności, czyli uzależnieniom behawioralnym. Aktualnie w dobie powszechnie występującej
technologii szczególną uwagę należy zwrócić na korzystanie z Internetu. Urządzenia mobilne, takie jak np. smartfony, są dla niektórych niczym część ciała bez której nie mogą wyjść z domu.  Być może Twoje dziecko, gdy próbujesz nawiązać z nim rozmowę, nawet Cię nie słyszy, bo jego oczy są skierowane na telefon, a wszystkie emocje, jakie się w nim pojawiają to chęć zdobycia kolejnych punktów w grze, która „wciągnęła” go bez reszty. A może bajka włączana dziecku za każdym razem, gdy powie, że mu się nudzi to norma w Waszym domu, bo nie znajdujesz innego skutecznego sposobu na
zorganizowanie zabawy czy wypoczynku? Drogi Rodzicu, jeżeli w którymś z tych przykładów dostrzegasz rzeczywistość, pierwszą kwestią jest nieocenianie siebie, a podjęcie działania w kierunku znalezienia innych rozwiązań. I po to właśnie są te zajęcia.

Odpowiadając na opisane wyżej realia kierujemy do rodziców scenariusz zajęć podczas których przybliżone będą informacje o zagrożeniach, jakie mogą wynikać ze wspomnianych zachowań, np. uzależnienie od komputera. Rodzice będą zaangażowani do wspólnego wypracowania sposobów, które pomocne są w codziennym życiu. Poruszane będą również tematy uzależnień od innych czynności, w tym przykłady wskazywane przez rodziców, bowiem kluczowe podczas tych zajęć jest wsparcie samych rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie przyniósł nam wszystkim XXI wiek.

Cel główny
Kształtowanie u rodziców postawy uważności na zachowania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z technologii i właściwego interweniowania w niepokojących sytuacjach.

Zagadnienia:
a) sytuacje, które sprzyjają chęci wykonywania określonej czynności przez dziecko 
i zachowania, które mogą niepokoić 
b) charakter uzależnień behawioralnych i ich przykłady
c) co warto wiedzieć o e-uzależnieniach tj.: siecioholizm (uzależnienie od użytkowania sieci internetowej), fonoholizm (uzależnienie od telefonu komórkowego, mediaholizm – uzależnienie od środków masowego przekazu)?
d) zasady korzystania z telefonu/komputera/tabletu i umiejętności potrzebne do przeprowadzenia ewentualnej interwencji, czyli co zrobić, gdy dziecko nie przestrzega ustalonych zasad?
e) aktywne organizowanie czasu wolnego jako ochrona przez uzależnieniami od czynności zagrażających rozwojowi dziecka
f) gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach?

Spodziewane rezultaty:
a) dostrzeżenie zależności między sposobem korzystania z sieci a ryzykiem uzależnienia się dziecka od użytkowania Internetu oraz innych czynności 
b) umiejętność argumentowania dziecku decyzji dotyczących zasad korzystania 
z telefonu czy komputera
c) umiejętność organizowania dziecku czasu wolnego w sposób sprzyjający jego zdrowemu rozwojowi.

Rodzice potrzebują być obecni w wyjątkowym dla swoich dzieci okresie dorastania. Przydatna jest wówczas wzmożona czujność na zachowania nastolatków, takie jak np. nagła zmiana nawyków, stylu ubierania się czy chęci częstszego wychodzenia z domu. Zachowania ryzykowne, takie jak np. palenie papierosów czy sięganie po napoje energetyczne mogą być przemijającą „modą” okresu dorastania, jednak niekiedy są też początkiem uzależnienia. W podobnych sytuacjach pomocna jest umiejętność przeprowadzenia rozmowy interwencyjnej oraz ustalenie jasnych zasad postępowania. Praktyczne wskazówki dotyczące nie tylko sposobów zachowania równowagi pomiędzy wspieraniem a stawianiem nastolatkowi granic, jak również rozmawianie z dzieckiem o zagrożeniach związanych z używaniem dopalaczy czy narkotyków, to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas zajęć. 

Główny akcent położony jest przede wszystkim na budowanie wspierających
dziecko relacji, natomiast dodatkowo trener wskaże sytuacje w których należałoby
skorzystać z pomocy terapeuty czy psychologa, aby zapobiec ewentualnemu
uzależnieniu.

Cel główny
Kształtowanie u rodziców postawy budowania wspierającej relacji z dzieckiem, jako czynnik chroniący przed sięgnięciem po używki. Ćwiczenie komunikatów służących bezpiecznej kontroli dziecka i prowadzeniu rozmowy interwencyjnej.

Zagadnienia:
a) wzmacnianie dziecka w radzeniu sobie z wyzwaniami wieku dorastania
b) ochrona przed sięgnięciem po używki, czyli wartość wspierających relacji
c) zasoby rodziny (w tym również samego nastolatka, takie jak np. zainteresowania,              talenty, ambicje) – jak je spożytkować, by służyły bezpieczeństwu dziecka?
d) jak rozmawiać, aby dotrzeć do nastolatka? – dialog zamiast monologu
e) jak radzić sobie z własnymi emocjami w czasie trudnych rozmów – przykłady                        komunikatów, które pomogą mówić wspólnym językiem
f) właściwe stawianie granic 
g) wskazówki pomocne w inspirowaniu dziecka do zdrowego stylu życia
h) osoby dorosłe a używki, czyli jak być dobrym wzorem dla dziecka? 
i) nowe towarzystwo, prośby o pieniądze, zmiany w wyglądzie – czy to już powody                do  zmartwień? 
j) co warto wiedzieć o używkach tj. alkohol, nikotyna, e-papierosy, energetyki,                          narkotyki, dopalacze?
k) jak rozpoznać, że dziecko ma styczność z używkami?
l) rodzicielskie interwencje; gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach i w czym                pomoże specjalista?

Spodziewane rezultaty:
a) znajomość narzędzi, które pozwolą rodzicom wzmacniać nastolatka, a tym samym            ograniczyć ryzyko sięgania przez niego po używki
b) trening prowadzenia interwencji w przypadku podejrzenia o stosowanie używek
c) uświadomienie, że postępowanie dziecka względem używek jest zależne od stylu              życia rodzica, jako dorosłego człowieka. 

Cyfryzacja i powszechna komunikacja z wykorzystaniem technologii to tylko czubek góry lodowej, który mogą dostrzegać rodzice. Niekoniecznie wynika to z braku zainteresowania tym, co dziecko robi np. w wolnym czasie, a niestety z wszechobecnego pędu życia. Biorąc pod uwagę te realia wychodzimy do rodziców
i opiekunów z propozycją szkolenia koncentrującego się wokół tematu szeroko pojętych zagrożeń w Internecie. 

Z jednej strony zasoby sieci to ogromne bogactwo, tj. źródło wiedzy, narzędzie do nauki, rozrywki czy kontaktowania się z całym światem. Równocześnie jest druga strona medalu, czyli właśnie zagrożenia. Jak określił Stanisław Lem, Internet jest „wielkim śmietnikiem”, bo oprócz wartościowych treści można tam znaleźć pornografię, hazard czy używki z którymi kontakt jest dla ludzi szkodliwy. Oczywiście, aby rodzice mogli skutecznie monitorować aktywność dziecka w świecie wirtualnym i przeciwdziałać ewentualnym niebezpieczeństwom konieczne jest posiadanie rzetelnej wiedzy w tym temacie. Istotne jest tu pojęcie cyberprzemocy, w tym hejtu oraz uwrażliwienie najmłodszych na konieczność racjonalnego użytkowania Internetu. Podczas szkolenia uczestnicy mają również okazję do wymiany swoich doświadczeń i czerpania inspiracji od innych, zajęcia są więc przydatne dla każdego rodzica wychowującego dziecko w dobie cyfryzacji.

Cel główny
Kształtowanie u rodziców postawy wspierania dziecka w bezpiecznym korzystaniu 
z nowych technologii, dzięki zapoznaniu z możliwymi zagrożeniami w sieci.

Zagadnienia:
a) człowiek a technologie, czyli jak być wzorem dla dziecka, aby wspierać je 
        w funkcjonowaniu w sieci?
b) zasoby Internetu – jak je spożytkować, by służyły bezpieczeństwu dziecka?
c) rola cyfryzacji w codziennym życiu – granica między światem realnym i wirtualnym
d) co warto wiedzieć o zagrożeniach cyfrowych, tj. np. cyberprzemocy?
e) zabezpieczenia i ograniczanie dostępu do niewłaściwych dla dziecka stron internetowych, czyli metody ochrony przed zagrożeniami w sieci
f) monitorowanie przestrzeni internetowych, po których porusza się dziecko
g) bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu – kluczowe zasady
        i wskazówki
h) internetowy savoir vivre, czyli dobre maniery związane z korzystaniem
       z telefonów, portali społecznościowych itp. jako działania profilaktyczne w zakresie         cyber zagrożeń; wskazanie zasad, którymi warto posługiwać się w Internecie
i) stawianie i egzekwowanie granic w kontekście korzystania z technologii
j) gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia lub rozpoznania cyberprzemocy 
       w życiu dziecka oraz postępowanie wobec sprawców
k) polecane serwisy internetowe, np. sieciaki.pl, cyberbullying.org.

Spodziewane rezultaty:
a) znajomość zagrożeń związanych ze światem wirtualnym oraz zasad przydatnych              podczas korzystania z sieci
b) wzrost umiejętności stawiania granic i prowadzenia rozmowy z dzieckiem na                        temat  racjonalnego korzystania z technologii
c) znajomość procedury postępowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy.

Program, który proponujemy rodzicom skoncentrowany jest wokół trzech tematów: sztuka komunikacji z dzieckiem, budowanie wspierających relacji i rozumienie emocji własnych i dziecka. Spotkanie ma formę szkolenia z ćwiczeniami i przykładami, co pozwala możliwie najlepiej zrozumieć świat rodzicielskich relacji.

Podczas zajęć trener przybliża charakter zmian okresu dorastania i ich konsekwencji dla rodzica. Już sama wiedza może rodzicom ułatwić opiekę i wychowanie dziecka oraz łatwiejsze radzenie sobie z własnymi troskami w tym zakresie. Co istotne, kluczowym elementem spotkania jest praca nad konkretnymi umiejętnościami, np. aktywne i uważne słuchanie czy ustalanie i egzekwowanie granic. Uczestnictwo w zajęciach stwarza warunki do rozwijania kompetencji dla wszystkich rodziców, którzy w trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci, chcą doskonalić się w swojej roli. Spotkanie można podzielić na 2 krótsze, każde po 45 minut.

Cel główny
Nabywanie wiedzy, rozwój umiejętności i kształtowanie postawy potrzebnej 
w codziennym wspieraniu dziecka poprzez skuteczną komunikację i budujące relacje.

Zagadnienia
a) rola rodziców jako autorytetu i wzorca w życiu dziecka
b) znaczenie skutecznej komunikacji w tworzeniu zdrowych, wspierających relacji 
z dzieckiem
c) asertywność w codziennej rozmowie z dzieckiem 
d) co utrudnia wzajemne porozumienie?
e) emocje – dlaczego warto umieć je rozpoznawać oraz adekwatnie na nie reagować?
f) po co dziecku granice? – dlaczego ich potrzebuje i równocześnie chce je łamać?
g) wskazówki dla rodziców, odpowiedzi na pytania.

Spodziewane rezultaty:
a) wzrost wiedzy dotyczącej procesu dorastania i rozwoju dziecka w tym czasie
b) wzrost umiejętności aktywnego słuchania, stawiania i egzekwowania granic oraz udzielania wsparcia emocjonalnego dziecku.

 

Przedstawiony program koncentruje się na zapobieganiu uzależnieniom od czynności, czyli uzależnieniom behawioralnym. Aktualnie w dobie powszechnie występującej
technologii szczególną uwagę należy zwrócić na korzystanie z Internetu. Urządzenia mobilne, takie jak np. smartfony, są dla niektórych niczym część ciała bez której nie mogą wyjść z domu.  Być może Twoje dziecko, gdy próbujesz nawiązać z nim rozmowę, nawet Cię nie słyszy, bo jego oczy są skierowane na telefon, a wszystkie emocje, jakie się w nim pojawiają to chęć zdobycia kolejnych punktów w grze, która „wciągnęła” go bez reszty. A może bajka włączana dziecku za każdym razem, gdy powie, że mu się nudzi to norma w Waszym domu, bo nie znajdujesz innego skutecznego sposobu na
zorganizowanie zabawy czy wypoczynku? Drogi Rodzicu, jeżeli w którymś z tych przykładów dostrzegasz rzeczywistość, pierwszą kwestią jest nieocenianie siebie, a podjęcie działania w kierunku znalezienia innych rozwiązań. I po to właśnie są te zajęcia.

Odpowiadając na opisane wyżej realia kierujemy do rodziców scenariusz zajęć podczas których przybliżone będą informacje o zagrożeniach, jakie mogą wynikać ze wspomnianych zachowań, np. uzależnienie od komputera. Rodzice będą zaangażowani do wspólnego wypracowania sposobów, które pomocne są w codziennym życiu. Poruszane będą również tematy uzależnień od innych czynności, w tym przykłady wskazywane przez rodziców, bowiem kluczowe podczas tych zajęć jest wsparcie samych rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie przyniósł nam wszystkim XXI wiek.

Cel główny
Kształtowanie u rodziców postawy uważności na zachowania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z technologii i właściwego interweniowania w niepokojących sytuacjach.

Zagadnienia:
a) sytuacje, które sprzyjają chęci wykonywania określonej czynności przez dziecko 
i zachowania, które mogą niepokoić 
b) charakter uzależnień behawioralnych i ich przykłady
c) co warto wiedzieć o e-uzależnieniach tj.: siecioholizm (uzależnienie od użytkowania sieci internetowej), fonoholizm (uzależnienie od telefonu komórkowego, mediaholizm – uzależnienie od środków masowego przekazu)?
d) zasady korzystania z telefonu/komputera/tabletu i umiejętności potrzebne do przeprowadzenia ewentualnej interwencji, czyli co zrobić, gdy dziecko nie przestrzega ustalonych zasad?
e) aktywne organizowanie czasu wolnego jako ochrona przez uzależnieniami od czynności zagrażających rozwojowi dziecka
f) gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach?

Spodziewane rezultaty:
a) dostrzeżenie zależności między sposobem korzystania z sieci a ryzykiem uzależnienia się dziecka od użytkowania Internetu oraz innych czynności 
b) umiejętność argumentowania dziecku decyzji dotyczących zasad korzystania 
z telefonu czy komputera
c) umiejętność organizowania dziecku czasu wolnego w sposób sprzyjający jego zdrowemu rozwojowi.

Rodzice potrzebują być obecni w wyjątkowym dla swoich dzieci okresie dorastania. Przydatna jest wówczas wzmożona czujność na zachowania nastolatków, takie jak np. nagła zmiana nawyków, stylu ubierania się czy chęci częstszego wychodzenia z domu. Zachowania ryzykowne, takie jak np. palenie papierosów czy sięganie po napoje energetyczne mogą być przemijającą „modą” okresu dorastania, jednak niekiedy są też początkiem uzależnienia. W podobnych sytuacjach pomocna jest umiejętność przeprowadzenia rozmowy interwencyjnej oraz ustalenie jasnych zasad postępowania. Praktyczne wskazówki dotyczące nie tylko sposobów zachowania równowagi pomiędzy wspieraniem a stawianiem nastolatkowi granic, jak również rozmawianie z dzieckiem o zagrożeniach związanych z używaniem dopalaczy czy narkotyków, to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas zajęć. 

Główny akcent położony jest przede wszystkim na budowanie wspierających
dziecko relacji, natomiast dodatkowo trener wskaże sytuacje w których należałoby
skorzystać z pomocy terapeuty czy psychologa, aby zapobiec ewentualnemu
uzależnieniu.

Cel główny
Kształtowanie u rodziców postawy budowania wspierającej relacji z dzieckiem, jako czynnik chroniący przed sięgnięciem po używki. Ćwiczenie komunikatów służących bezpiecznej kontroli dziecka i prowadzeniu rozmowy interwencyjnej.

Zagadnienia:
a) wzmacnianie dziecka w radzeniu sobie z wyzwaniami wieku dorastania
b) ochrona przed sięgnięciem po używki, czyli wartość wspierających relacji
c) zasoby rodziny (w tym również samego nastolatka, takie jak np. zainteresowania,              talenty, ambicje) – jak je spożytkować, by służyły bezpieczeństwu dziecka?
d) jak rozmawiać, aby dotrzeć do nastolatka? – dialog zamiast monologu
e) jak radzić sobie z własnymi emocjami w czasie trudnych rozmów – przykłady                        komunikatów, które pomogą mówić wspólnym językiem
f) właściwe stawianie granic 
g) wskazówki pomocne w inspirowaniu dziecka do zdrowego stylu życia
h) osoby dorosłe a używki, czyli jak być dobrym wzorem dla dziecka? 
i) nowe towarzystwo, prośby o pieniądze, zmiany w wyglądzie – czy to już powody                do  zmartwień? 
j) co warto wiedzieć o używkach tj. alkohol, nikotyna, e-papierosy, energetyki,                          narkotyki, dopalacze?
k) jak rozpoznać, że dziecko ma styczność z używkami?
l) rodzicielskie interwencje; gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach i w czym                pomoże specjalista?

Spodziewane rezultaty:
a) znajomość narzędzi, które pozwolą rodzicom wzmacniać nastolatka, a tym samym            ograniczyć ryzyko sięgania przez niego po używki
b) trening prowadzenia interwencji w przypadku podejrzenia o stosowanie używek
c) uświadomienie, że postępowanie dziecka względem używek jest zależne od stylu              życia rodzica, jako dorosłego człowieka. 

Cyfryzacja i powszechna komunikacja z wykorzystaniem technologii to tylko czubek góry lodowej, który mogą dostrzegać rodzice. Niekoniecznie wynika to z braku zainteresowania tym, co dziecko robi np. w wolnym czasie, a niestety z wszechobecnego pędu życia. Biorąc pod uwagę te realia wychodzimy do rodziców
i opiekunów z propozycją szkolenia koncentrującego się wokół tematu szeroko pojętych zagrożeń w Internecie. 

Z jednej strony zasoby sieci to ogromne bogactwo, tj. źródło wiedzy, narzędzie do nauki, rozrywki czy kontaktowania się z całym światem. Równocześnie jest druga strona medalu, czyli właśnie zagrożenia. Jak określił Stanisław Lem, Internet jest „wielkim śmietnikiem”, bo oprócz wartościowych treści można tam znaleźć pornografię, hazard czy używki z którymi kontakt jest dla ludzi szkodliwy. Oczywiście, aby rodzice mogli skutecznie monitorować aktywność dziecka w świecie wirtualnym i przeciwdziałać ewentualnym niebezpieczeństwom konieczne jest posiadanie rzetelnej wiedzy w tym temacie. Istotne jest tu pojęcie cyberprzemocy, w tym hejtu oraz uwrażliwienie najmłodszych na konieczność racjonalnego użytkowania Internetu. Podczas szkolenia uczestnicy mają również okazję do wymiany swoich doświadczeń i czerpania inspiracji od innych, zajęcia są więc przydatne dla każdego rodzica wychowującego dziecko w dobie cyfryzacji.

Cel główny
Kształtowanie u rodziców postawy wspierania dziecka w bezpiecznym korzystaniu 
z nowych technologii, dzięki zapoznaniu z możliwymi zagrożeniami w sieci.

Zagadnienia:
a) człowiek a technologie, czyli jak być wzorem dla dziecka, aby wspierać je 
        w funkcjonowaniu w sieci?
b) zasoby Internetu – jak je spożytkować, by służyły bezpieczeństwu dziecka?
c) rola cyfryzacji w codziennym życiu – granica między światem realnym i wirtualnym
d) co warto wiedzieć o zagrożeniach cyfrowych, tj. np. cyberprzemocy?
e) zabezpieczenia i ograniczanie dostępu do niewłaściwych dla dziecka stron internetowych, czyli metody ochrony przed zagrożeniami w sieci
f) monitorowanie przestrzeni internetowych, po których porusza się dziecko
g) bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu – kluczowe zasady
        i wskazówki
h) internetowy savoir vivre, czyli dobre maniery związane z korzystaniem
       z telefonów, portali społecznościowych itp. jako działania profilaktyczne w zakresie         cyber zagrożeń; wskazanie zasad, którymi warto posługiwać się w Internecie
i) stawianie i egzekwowanie granic w kontekście korzystania z technologii
j) gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia lub rozpoznania cyberprzemocy 
       w życiu dziecka oraz postępowanie wobec sprawców
k) polecane serwisy internetowe, np. sieciaki.pl, cyberbullying.org.


Spodziewane rezultaty:
a) znajomość zagrożeń związanych ze światem wirtualnym oraz zasad przydatnych              podczas korzystania z sieci
b) wzrost umiejętności stawiania granic i prowadzenia rozmowy z dzieckiem na                        temat  racjonalnego korzystania z technologii
c) znajomość procedury postępowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy.

Szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli

Szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli

Oferta dla nauczycieli

Szkolenie kierowane jest głównie do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców i dyrektorów szkół. Proponowany program dotyczy zagadnień związanych z przemocą i skoncentrowany jest głównie wokół tematów rozpoznawania jej symptomów wśród dzieci. Podczas szkolenia przeprowadzane są ćwiczenia nakierowane na pracę z konkretnymi przypadkami. Zajęcia są też doskonałym źródłem przydatnych wskazówek, które przekazuje trener. Uczestnictwo w szkoleniu stwarza warunki do rozwijania kompetencji nauczycieli, którzy w trosce o bezpieczeństwo uczniów chcą doskonalić swój warsztat pracy. 

Cel główny
Nabywanie umiejętności potrzebnych w zakresie rozpoznawania symptomów przemocy, w tym prowadzenia rozmowy z uczniem nakierowanej na rozpoznanie bądź wykluczenie problemu przemocy.

Zagadnienia
a) kto najczęściej jest narażony na stanie się ofiarą przemocy?
b) przyczyny przemocy tkwiące w rodzinie, szkole i grupie społecznej
c) przemoc wobec dziecka w rodzinie oraz jej rodzaje 
d) przemoc rówieśnicza, w tym cyberprzemoc
e) rola szkoły w rozpoznawaniu symptomów przemocy względem dziecka
f) diagnoza przemocy na podstawie zachowania, wypowiedzi oraz pozycji dziecka 
     w klasie czy środowisku szkolnym
g) zachowania i wypowiedzi rodziców dziecka lub jego opiekunów i ich znaczenie 
     w diagnozie przemocy
h) rysunki dziecka pomocne w diagnozowaniu przemocy
i) interwencja wobec dziecka doświadczającego przemocy – trening umiejętności
j) uruchamianie procedury „Niebieskie Karty” – przesłanki.

Spodziewane rezultaty
a) wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania symptomów przemocy                  względem dziecka
b) kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie wsparcia
      dzieci dotkniętych przemocą oraz współpracy z rodzin.

 

Praca nauczyciela jest pełna wyzwań, nie tylko jeśli chodzi o nauczanie i opiekę nad uczniami, ale również komunikację z nimi, jak i ich rodzicami, a od współpracy z nimi w dużym wymiarze zależy wsparcie, jakie otrzyma uczeń.

Szkolenie ma formę warsztatu skoncentrowanego na umiejętnościach osobistych nauczycieli z nakierowaniem na konkretne narzędzia komunikacyjne. Omawiane są zagadnienia takie jak: nawiązywanie dialogu z rodzicami, sposoby na unikanie nieporozumień, aktywne słuchanie, obszary odpowiedzialności szkoły i rodziców za sukces edukacyjny ucznia, dbanie o własne granice w relacjach z uczniami i rodzicami. Podczas spotkania są wykonywane ćwiczenia na przykładach konkretnych przypadków, co pozwala nauczycielom możliwie najlepiej zastosować ćwiczone umiejętności w codziennej pracy.

Cel główny
Nabywanie wiedzy i rozwój umiejętności potrzebnych w codziennym wspieraniu rozwoju uczniów poprzez skuteczną komunikację z dziećmi i ich rodzicami.

Zagadnienia
a) rola nauczyciela w systemie szkolnym i wyzwania w pełnionej roli
b) komunikacja, która zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i jasność granic –            przydatne narzędzia
c) trening umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy nakierowanej na                                rozwiązanie problemu
d) przykładowe sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych 
      z rodzicami
e) asertywność w codziennej pracy nauczyciela
f) wskazówki dla nauczycieli, odpowiedzi na pytania.

Spodziewane rezultaty
a) znajomość sposobów i narzędzi ułatwiających porozumiewanie się z uczniami 
     i rodzicami
b) znajomość strategii radzenia sobie w przypadku trudności komunikacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców świetlic, dyrektorów szkół i wszystkich innych specjalistów odpowiedzialnych za edukację, opiekę i wychowanie dzieci.

Treści zajęć koncentrują się głównie na trzech zagadnieniach: pierwsze to wzmacnianie samooceny, w tym poczucia własnej wartości dzieci i ich umiejętności odmowy, tak, aby łatwiej było im oprzeć się presji rówieśniczej i nie skorzystać z „okazji” pierwszego wzięcia. Kolejno przedstawione będą szczegółowe informacje na temat środków psychoaktywnych i sygnały ostrzegawcze wskazujące na sięganie po używki, takie jak narkotyki, dopalacze, napoje energetyczne czy papierosy. Trzecim istotnym punktem będą kwestie dotyczące uzależnień. 

Cel główny
Kształtowanie u nauczycieli postawy gotowości do budowania wysokiego (adekwatnego) poczucia własnej wartości przez dzieci oraz umiejętności asertywnego odmawiania, co będzie stanowić „tarczę” ochronną przed uleganiem presji rówieśniczej. 

Zagadnienia
a) dlaczego nastolatkowie ulegają destruktywnym wpływom innych i co robić, by                     temu zapobiegać?
b) zależność pomiędzy poczuciem własnej wartości i asertywnością a uleganiem                      namowom do używania substancji psychoaktywnych
c) co warto wiedzieć o używkach takich jak: alkohol, nikotyna, e-papierosy,                                  energetyki, narkotyki, dopalacze? 
d) rozpoznawanie symptomów zażycia określonych substancji
e) projektowanie zajęć z zakresu profilaktyki stosowania używek, czyli co może                        zrobić  nauczyciel/szkoła, by wyposażyć uczniów w przydatne umiejętności?
f) rozmowa z uczniem nakierowana na rozpoznanie (bądź wykluczenie) sięgania po              używki
g) uzależnienie od substancji – jak pomóc dziecku?

Spodziewane rezultaty
a) znajomość narzędzi służących wzmacnianiu samooceny i poczucia własnej                            wartości u dziecka oraz trenowaniu umiejętności asertywnego odmawiania,
    a także  gotowość do posługiwania się nimi w codziennej pracy
b) wzrost wiedzy w zakresie używek i uzależnień
c) wzrost umiejętności prowadzenia interwencji w przypadku podejrzenia
     o stosowanie używek.

 

W związku ze zwiększającym się problem zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży (głównie e-uzależnieniami, ale również np. hazardem), wzrasta także zapotrzebowanie na podnoszenie kompetencji nauczycieli w obszarze prowadzenia działań profilaktycznych oraz rozpoznawania uzależnień od czynności.

Głównym założeniem szkolenia jest zwrócenie uwagi nauczycieli na różnego rodzaju zachowania od których można się uzależnić, podobnie, jak w przypadku substancji psychoaktywnych. Część warsztatowa przeznaczona jest na trenowanie umiejętności diagnozowania uzależnień behawioralnych. 

Cel główny
Podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze profilaktyki i diagnozowania uzależnień behawioralnych. 

Zagadnienia
a) uzależnienia behawioralne a proces dojrzewania
b) od jakich czynności można się uzależnić?
c) mechanizm powstawania uzależnień behawioralnych
d) uzależnienie od komputera, telefonu, Internetu – skala problemu ze szczególnym uwzględnieniem gier
e) uzależnienia od czynności seksualnych i pornografii, zakupów, jedzenia, ćwiczeń, opalania, samookaleczeń i inne
f) wskazówki dotyczące działań profilaktycznych do realizacji przez nauczycieli i szkołę (np. zajęcia na temat „walki z nudą”, akcja „dzień bez Internetu” itp.)
g) wsparcie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z emocjami, które odreagowują wykonując nałogowo określone czynności
h) sygnały ostrzegawcze i sposoby rozpoznania problemu.

Spodziewane rezultaty
a) rozwój kompetencji w zakresie działań profilaktycznych w obszarze uzależnień behawioralnych
b) umiejętność rozpoznawanie objawów uzależnień od zachowań.

 

Proponowany program szkolenia dotyczy zagadnień związanych z przemocą głównie w kontekście prawnym i administracyjnym, gdyż skoncentrowany jest wokół procedury „Niebieskie Karty”. Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia nakierowane na pracę z konkretnymi przypadkami rozpoczynania i zamykania procedury. Spotkanie z ekspertem jest też doskonałym źródłem przydatnych wskazówek, które można zastosować jako dobre praktyki w zakresie realizowania procedury.

Cel główny
Przedstawienie problematyki przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dziecka jako ofiary oraz uszczegółowienie treści dotyczących zadań i kompetencji przedstawicieli szkoły w kontekście realizacji procedury NK.

Zagadnienia
a) procedura NK – przesłanki do uruchomienia i poszczególne jej etapy
b) postępowanie szkoły w przypadku podejrzenia przemocy wobec ucznia lub
      jej rozpoznania
c) co, gdy uczeń jest sprawcą przemocy?
d) uczestnictwo przedstawiciela szkoły w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie                      Roboczej
e) kto uruchamia NK w szkole – pedagog, nauczyciel, wychowawca?
f) wzory kart NK i prawidłowe wypełnienie części A
g) zakończenie procedury – przesłanki i dokumentowanie
h) interpretacja wybranych aktów prawnych
i) rola rodziców oraz reprezentanta dziecka w procedurze
j) rozmowa z rodzicami stosującymi przemoc wobec dziecka
k) pomoc i wsparcie dziecka krzywdzonego
l) współpraca z innymi służbami w celu koordynacji działań na rzecz dziecka z rodziny        przemocowej
m) wskazówki dla praktyki szkolnej w zakresie realizacji NK.

Spodziewane rezultaty:
a) wzrost wiedzy dotyczącej procesu realizacji NK 
b) umiejętność rozpoznania przesłanek do uruchamiania i zamykania procedury NK

Praca dydaktyczno-wychowawcza, a także opiekuńcza jest pełna wyzwań przed którymi codziennie stawiani są pracownicy szkoły. Kluczowa jest wtedy umiejętność szybkiego reagowania na zauważone, niepokojące sytuacje, stąd istotną kompetencją jest prowadzenie szkolnej interwencji profilaktycznej wobec ucznia. Działanie to może dotyczyć różnych tematów, natomiast program niniejszego szkolenia koncentruje wokół interwencji w zakresie stosowania środków psychoaktywnych.

Cel główny
Poznanie aktualnych procedur i wskazówek postępowania interwencyjnego w szkole 
w przypadku sytuacji związanej z używaniem przez ucznia środków psychoaktywnych.

Zagadnienia
a) interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi
b) rola i znaczenie wczesnego podejmowania interwencji
c) nastawienie na pomoc, wsparcie i zmianę zachowania ucznia sięgającego po środki
     psychoaktywne, czyli postawa nauczyciela istotna w prowadzeniu interwencji
d) zadania nauczyciela, który prowadzi działania interwencyjne w szkole
e) elementy i przebieg interwencji
f) przykład potencjalnego odbiorcy szkolnych działań interwencyjnych
g) współpraca z rodzicami, kontrakt i monitorowanie sytuacji.

Spodziewane rezultaty
a) wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania sytuacji wymagających                 prowadzenia interwencji w szkole z nakierowaniem na udzielenie wsparcia oraz                 ustalenie dalszego postępowania w celu poprawy sytuacji
b) kształtowanie umiejętności komunikacyjnych przydatnych nauczycielowi                               podejmującemu prowadzenie interwencji.

Powszechna komunikacja z wykorzystaniem technologii to tylko namiastka tego, co „czai się” w Internecie na młodą, ciekawą życia, jednak często łatwowierną, a nawet naiwną osobą. Na co potrzebują być czujni nauczyciele, aby maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci? Na jakie sytuacje potrzebują być świadomi, aby uczulać uczniów również przed tym, jakie konsekwencje (w tym prawne) czekają na nich w przypadku, gdy to oni będą sprawcami cyberprzemocy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzią jest uczestnictwo w niniejszym szkoleniu.

Cel główny
Kształtowanie u nauczycieli postawy wspierania uczniów w bezpiecznym korzystaniu 
z nowych technologii, dzięki zapoznaniu z możliwymi zagrożeniami w sieci.

Zagadnienia
a) człowiek i technologie – co czeka na nas po drugiej stronie ekranu?
b) przeciwdziałanie cyberzagrożeniom wśród uczniów – rola szkoły
c) przemoc wirtualna, happy slapping, grooming, flaming, stalking i inne obcobrzmiące zjawiska – co należy o nich wiedzieć?
d) rozmowa z uczniem nakierowana na rozpoznanie bądź wykluczenie problemu c                  cyberprzemocy
e) postępowanie szkoły (z uwzględnieniem działań prawnych) w przypadku                                rozpoznania cyberprzemocy (działania zarówno wobec ofiary, jak i sprawy,                            zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy policji)
f) bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu – podstawowe zasady
g) uświadamianie rodziców w zakresie metod ochrony dzieci przed zagrożeniami
      w sieci
h) polecane serwisy internetowe, np. sieciaki.pl, cyberbullying.org.

Spodziewane rezultaty
a) znajomość zagrożeń związanych ze światem wirtualnym oraz zasad przydatnych              podczas korzystania z sieci
b) wzrost umiejętności w zakresie diagnozowania problemu cyberprzemocy
c) znajomość procedury postępowania zarówno względem sprawcy, jak i ofiary 
      w przypadku wystąpienia cyberprzemocy.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, dyrektorów szkół i wszystkich innych specjalistów odpowiedzialnych za edukację, opiekę i wychowywanie dzieci. Uczestnictwo w szkoleniu jest źródłem przydatnych wskazówek możliwych do zastosowania w zapobieganiu nikotynizmowi, narkomanii, alkoholizmowi czy uzależnieniu od dopalaczy.

Cel główny
Przedstawienie rodzajów uzależnień, które najczęściej występują we współczesnych szkołach z nakierowaniem na zapobieganie im, a także zaprezentowanie różnych aspektów uzależnień od używek, np. psychologicznych czy społecznych.

Zagadnienia
a) skala sięgania po używki takie jak np. papierosy, narkotyki, dopalacze czy alkohol                wśród młodzieży szkolnej
b) przyczyny sięgania po środki uzależniające z perspektywy uczniów
c) charakterystyka wybranych substancji 
d) uzależnienie jako konsekwencja stosowania używek – jak rozpoznać problem?
e) zadania związane z prowadzeniem szkolnej profilaktyki 
f) wspieranie działań młodzieży na rzecz środowiska lokalnego i kształtowanie                         postawy zdrowego stylu życia jako czynniki chroniące przed sięganiem po używki
g) zasady obowiązujące w szkole (regulamin dotyczący zakazu palenia papierosów, 
     e-papierosów i używania narkotyków czy dopalaczy, w tym ustalenie trybu
     postępowania wobec ucznia łamiącego zasady)
h) źródła pomocy w przypadku wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami           wśród młodzieży szkolnej.

Spodziewane rezultaty
a) znajomość wybranych substancji szkodliwych oraz ich wpływu na dziecko
b) umiejętność rozpoznawania problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych
c) doskonalenie umiejętności prowadzenia działań profilaktycznych w praktyce                       szkolnej.

Szkoła jako przestrzeń wzajemnych interakcji jest miejscem, gdzie jak w każdym innym mogą powstawać konflikty. Spory między uczniami czy nieporozumienia na skutek braku komunikacji i wiele innych okoliczności bywa również przyczyną konfliktów nauczycieli  z uczniami, jak i rodzicami. Jednym ze sposobów na rozwiązanie pojawiających się konfliktów są mediacje. 

Cel główny
Nabywanie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie występowania sytuacji konfliktowych w szkole oraz poznanie metody ich rozwiązywania na przykładzie mediacji.

Zagadnienia
a) konflikt – z czego może wynikać?
b) fazy konfliktu
c) rodzaje konfliktów możliwe do wystąpienia w środowisku szkolnym
d) postawy wobec konfliktu
e) konflikt na linii uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic
f) mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów
g) mediator szkolny – kto może nim zostać?
h) empatia jako kluczowa cecha w pracy mediatora
i) zasady prowadzenia mediacji
j) dążenie do strategii win-win, czyli rozwiązania konfliktu według zasad opartych na          interesach obydwu stron
k) umowy mediacyjna jako narzędzie do unikania sytuacji konfliktowych w przyszłości
l) konflikty nie kwalifikujące się do mediacji
m) przypadki sytuacji konfliktowych oraz mediacyjnych – symulacje rozmów. 

Spodziewane rezultaty
a) wzrost wiedzy dotyczącej zjawiska konfliktu i metody mediacji
b) wzrostu umiejętności prowadzenia mediacji możliwych do zastosowania w                           warunkach szkolnych.

Oferta dla nauczycieli

Szkolenie kierowane jest głównie do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców i dyrektorów szkół. Proponowany program dotyczy zagadnień związanych z przemocą i skoncentrowany jest głównie wokół tematów rozpoznawania jej symptomów wśród dzieci. Podczas szkolenia przeprowadzane są ćwiczenia nakierowane na pracę z konkretnymi przypadkami. Zajęcia są też doskonałym źródłem przydatnych wskazówek, które przekazuje trener. Uczestnictwo w szkoleniu stwarza warunki do rozwijania kompetencji nauczycieli, którzy w trosce o bezpieczeństwo uczniów chcą doskonalić swój warsztat pracy. 

Cel główny
Nabywanie umiejętności potrzebnych w zakresie rozpoznawania symptomów przemocy, w tym prowadzenia rozmowy z uczniem nakierowanej na rozpoznanie bądź wykluczenie problemu przemocy.

Zagadnienia
a) kto najczęściej jest narażony na stanie się ofiarą przemocy?
b) przyczyny przemocy tkwiące w rodzinie, szkole i grupie społecznej
c) przemoc wobec dziecka w rodzinie oraz jej rodzaje 
d) przemoc rówieśnicza, w tym cyberprzemoc
e) rola szkoły w rozpoznawaniu symptomów przemocy względem dziecka
f) diagnoza przemocy na podstawie zachowania, wypowiedzi oraz pozycji dziecka 
     w klasie czy środowisku szkolnym
g) zachowania i wypowiedzi rodziców dziecka lub jego opiekunów i ich znaczenie 
     w diagnozie przemocy
h) rysunki dziecka pomocne w diagnozowaniu przemocy
i) interwencja wobec dziecka doświadczającego przemocy – trening umiejętności
j) uruchamianie procedury „Niebieskie Karty” – przesłanki.

Spodziewane rezultaty
a) wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania symptomów przemocy                  względem dziecka
b) kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie wsparcia
      dzieci dotkniętych przemocą oraz współpracy z rodzin.

 

Praca nauczyciela jest pełna wyzwań, nie tylko jeśli chodzi o nauczanie i opiekę nad uczniami, ale również komunikację z nimi, jak i ich rodzicami, a od współpracy z nimi w dużym wymiarze zależy wsparcie, jakie otrzyma uczeń.

Szkolenie ma formę warsztatu skoncentrowanego na umiejętnościach osobistych nauczycieli z nakierowaniem na konkretne narzędzia komunikacyjne. Omawiane są zagadnienia takie jak: nawiązywanie dialogu z rodzicami, sposoby na unikanie nieporozumień, aktywne słuchanie, obszary odpowiedzialności szkoły i rodziców za sukces edukacyjny ucznia, dbanie o własne granice w relacjach z uczniami i rodzicami. Podczas spotkania są wykonywane ćwiczenia na przykładach konkretnych przypadków, co pozwala nauczycielom możliwie najlepiej zastosować ćwiczone umiejętności w codziennej pracy.

Cel główny
Nabywanie wiedzy i rozwój umiejętności potrzebnych w codziennym wspieraniu rozwoju uczniów poprzez skuteczną komunikację z dziećmi i ich rodzicami.

Zagadnienia
a) rola nauczyciela w systemie szkolnym i wyzwania w pełnionej roli
b) komunikacja, która zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i jasność granic –            przydatne narzędzia
c) trening umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy nakierowanej na                                rozwiązanie problemu
d) przykładowe sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych 
      z rodzicami
e) asertywność w codziennej pracy nauczyciela
f) wskazówki dla nauczycieli, odpowiedzi na pytania.

Spodziewane rezultaty
a) znajomość sposobów i narzędzi ułatwiających porozumiewanie się z uczniami 
     i rodzicami
b) znajomość strategii radzenia sobie w przypadku trudności komunikacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców świetlic, dyrektorów szkół i wszystkich innych specjalistów odpowiedzialnych za edukację, opiekę i wychowanie dzieci.

Treści zajęć koncentrują się głównie na trzech zagadnieniach: pierwsze to wzmacnianie samooceny, w tym poczucia własnej wartości dzieci i ich umiejętności odmowy, tak, aby łatwiej było im oprzeć się presji rówieśniczej i nie skorzystać z „okazji” pierwszego wzięcia. Kolejno przedstawione będą szczegółowe informacje na temat środków psychoaktywnych i sygnały ostrzegawcze wskazujące na sięganie po używki, takie jak narkotyki, dopalacze, napoje energetyczne czy papierosy. Trzecim istotnym punktem będą kwestie dotyczące uzależnień. 

Cel główny
Kształtowanie u nauczycieli postawy gotowości do budowania wysokiego (adekwatnego) poczucia własnej wartości przez dzieci oraz umiejętności asertywnego odmawiania, co będzie stanowić „tarczę” ochronną przed uleganiem presji rówieśniczej. 

Zagadnienia
a) dlaczego nastolatkowie ulegają destruktywnym wpływom innych i co robić, by                     temu zapobiegać?
b) zależność pomiędzy poczuciem własnej wartości i asertywnością a uleganiem                      namowom do używania substancji psychoaktywnych
c) co warto wiedzieć o używkach takich jak: alkohol, nikotyna, e-papierosy,                                  energetyki, narkotyki, dopalacze? 
d) rozpoznawanie symptomów zażycia określonych substancji
e) projektowanie zajęć z zakresu profilaktyki stosowania używek, czyli co może                        zrobić  nauczyciel/szkoła, by wyposażyć uczniów w przydatne umiejętności?
f) rozmowa z uczniem nakierowana na rozpoznanie (bądź wykluczenie) sięgania po              używki
g) uzależnienie od substancji – jak pomóc dziecku?

Spodziewane rezultaty
a) znajomość narzędzi służących wzmacnianiu samooceny i poczucia własnej                            wartości u dziecka oraz trenowaniu umiejętności asertywnego odmawiania,
    a także  gotowość do posługiwania się nimi w codziennej pracy
b) wzrost wiedzy w zakresie używek i uzależnień
c) wzrost umiejętności prowadzenia interwencji w przypadku podejrzenia
     o stosowanie używek.

W związku ze zwiększającym się problem zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży (głównie e-uzależnieniami, ale również np. hazardem), wzrasta także zapotrzebowanie na podnoszenie kompetencji nauczycieli w obszarze prowadzenia działań profilaktycznych oraz rozpoznawania uzależnień od czynności.

Głównym założeniem szkolenia jest zwrócenie uwagi nauczycieli na różnego rodzaju zachowania od których można się uzależnić, podobnie, jak w przypadku substancji psychoaktywnych. Część warsztatowa przeznaczona jest na trenowanie umiejętności diagnozowania uzależnień behawioralnych. 

Cel główny
Podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze profilaktyki i diagnozowania uzależnień behawioralnych. 

Zagadnienia
a) uzależnienia behawioralne a proces dojrzewania
b) od jakich czynności można się uzależnić?
c) mechanizm powstawania uzależnień behawioralnych
d) uzależnienie od komputera, telefonu, Internetu – skala problemu ze szczególnym uwzględnieniem gier
e) uzależnienia od czynności seksualnych i pornografii, zakupów, jedzenia, ćwiczeń, opalania, samookaleczeń i inne
f) wskazówki dotyczące działań profilaktycznych do realizacji przez nauczycieli i szkołę (np. zajęcia na temat „walki z nudą”, akcja „dzień bez Internetu” itp.)
g) wsparcie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z emocjami, które odreagowują wykonując nałogowo określone czynności
h) sygnały ostrzegawcze i sposoby rozpoznania problemu.

Spodziewane rezultaty
a) rozwój kompetencji w zakresie działań profilaktycznych w obszarze uzależnień behawioralnych
b) umiejętność rozpoznawanie objawów uzależnień od zachowań.

 

Proponowany program szkolenia dotyczy zagadnień związanych z przemocą głównie w kontekście prawnym i administracyjnym, gdyż skoncentrowany jest wokół procedury „Niebieskie Karty”. Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia nakierowane na pracę z konkretnymi przypadkami rozpoczynania i zamykania procedury. Spotkanie z ekspertem jest też doskonałym źródłem przydatnych wskazówek, które można zastosować jako dobre praktyki w zakresie realizowania procedury.

Cel główny
Przedstawienie problematyki przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dziecka jako ofiary oraz uszczegółowienie treści dotyczących zadań i kompetencji przedstawicieli szkoły w kontekście realizacji procedury NK.

Zagadnienia
a) procedura NK – przesłanki do uruchomienia i poszczególne jej etapy
b) postępowanie szkoły w przypadku podejrzenia przemocy wobec ucznia lub
      jej rozpoznania
c) co, gdy uczeń jest sprawcą przemocy?
d) uczestnictwo przedstawiciela szkoły w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie                      Roboczej
e) kto uruchamia NK w szkole – pedagog, nauczyciel, wychowawca?
f) wzory kart NK i prawidłowe wypełnienie części A
g) zakończenie procedury – przesłanki i dokumentowanie
h) interpretacja wybranych aktów prawnych
i) rola rodziców oraz reprezentanta dziecka w procedurze
j) rozmowa z rodzicami stosującymi przemoc wobec dziecka
k) pomoc i wsparcie dziecka krzywdzonego
l) współpraca z innymi służbami w celu koordynacji działań na rzecz dziecka z rodziny        przemocowej
m) wskazówki dla praktyki szkolnej w zakresie realizacji NK.

Spodziewane rezultaty:
a) wzrost wiedzy dotyczącej procesu realizacji NK 
b) umiejętność rozpoznania przesłanek do uruchamiania i zamykania procedury NK

Praca dydaktyczno-wychowawcza, a także opiekuńcza jest pełna wyzwań przed którymi codziennie stawiani są pracownicy szkoły. Kluczowa jest wtedy umiejętność szybkiego reagowania na zauważone, niepokojące sytuacje, stąd istotną kompetencją jest prowadzenie szkolnej interwencji profilaktycznej wobec ucznia. Działanie to może dotyczyć różnych tematów, natomiast program niniejszego szkolenia koncentruje wokół interwencji w zakresie stosowania środków psychoaktywnych.

Cel główny
Poznanie aktualnych procedur i wskazówek postępowania interwencyjnego w szkole 
w przypadku sytuacji związanej z używaniem przez ucznia środków psychoaktywnych.

Zagadnienia
a) interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi
b) rola i znaczenie wczesnego podejmowania interwencji
c) nastawienie na pomoc, wsparcie i zmianę zachowania ucznia sięgającego po środki
     psychoaktywne, czyli postawa nauczyciela istotna w prowadzeniu interwencji
d) zadania nauczyciela, który prowadzi działania interwencyjne w szkole
e) elementy i przebieg interwencji
f) przykład potencjalnego odbiorcy szkolnych działań interwencyjnych
g) współpraca z rodzicami, kontrakt i monitorowanie sytuacji.

Spodziewane rezultaty
a) wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania sytuacji wymagających                 prowadzenia interwencji w szkole z nakierowaniem na udzielenie wsparcia oraz                 ustalenie dalszego postępowania w celu poprawy sytuacji
b) kształtowanie umiejętności komunikacyjnych przydatnych nauczycielowi                               podejmującemu prowadzenie interwencji.

Powszechna komunikacja z wykorzystaniem technologii to tylko namiastka tego, co „czai się” w Internecie na młodą, ciekawą życia, jednak często łatwowierną, a nawet naiwną osobą. Na co potrzebują być czujni nauczyciele, aby maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci? Na jakie sytuacje potrzebują być świadomi, aby uczulać uczniów również przed tym, jakie konsekwencje (w tym prawne) czekają na nich w przypadku, gdy to oni będą sprawcami cyberprzemocy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzią jest uczestnictwo w niniejszym szkoleniu.

Cel główny
Kształtowanie u nauczycieli postawy wspierania uczniów w bezpiecznym korzystaniu 
z nowych technologii, dzięki zapoznaniu z możliwymi zagrożeniami w sieci.

Zagadnienia
a) człowiek i technologie – co czeka na nas po drugiej stronie ekranu?
b) przeciwdziałanie cyberzagrożeniom wśród uczniów – rola szkoły
c) przemoc wirtualna, happy slapping, grooming, flaming, stalking i inne obcobrzmiące zjawiska – co należy o nich wiedzieć?
d) rozmowa z uczniem nakierowana na rozpoznanie bądź wykluczenie problemu c                  cyberprzemocy
e) postępowanie szkoły (z uwzględnieniem działań prawnych) w przypadku                                rozpoznania cyberprzemocy (działania zarówno wobec ofiary, jak i sprawy,                            zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy policji)
f) bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu – podstawowe zasady
g) uświadamianie rodziców w zakresie metod ochrony dzieci przed zagrożeniami
      w sieci
h) polecane serwisy internetowe, np. sieciaki.pl, cyberbullying.org.

Spodziewane rezultaty
a) znajomość zagrożeń związanych ze światem wirtualnym oraz zasad przydatnych              podczas korzystania z sieci
b) wzrost umiejętności w zakresie diagnozowania problemu cyberprzemocy
c) znajomość procedury postępowania zarówno względem sprawcy, jak i ofiary 
      w przypadku wystąpienia cyberprzemocy.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, dyrektorów szkół i wszystkich innych specjalistów odpowiedzialnych za edukację, opiekę i wychowywanie dzieci. Uczestnictwo w szkoleniu jest źródłem przydatnych wskazówek możliwych do zastosowania w zapobieganiu nikotynizmowi, narkomanii, alkoholizmowi czy uzależnieniu od dopalaczy.

Cel główny
Przedstawienie rodzajów uzależnień, które najczęściej występują we współczesnych szkołach z nakierowaniem na zapobieganie im, a także zaprezentowanie różnych aspektów uzależnień od używek, np. psychologicznych czy społecznych.

Zagadnienia
a) skala sięgania po używki takie jak np. papierosy, narkotyki, dopalacze czy alkohol                wśród młodzieży szkolnej
b) przyczyny sięgania po środki uzależniające z perspektywy uczniów
c) charakterystyka wybranych substancji 
d) uzależnienie jako konsekwencja stosowania używek – jak rozpoznać problem?
e) zadania związane z prowadzeniem szkolnej profilaktyki 
f) wspieranie działań młodzieży na rzecz środowiska lokalnego i kształtowanie                         postawy zdrowego stylu życia jako czynniki chroniące przed sięganiem po używki
g) zasady obowiązujące w szkole (regulamin dotyczący zakazu palenia papierosów, 
     e-papierosów i używania narkotyków czy dopalaczy, w tym ustalenie trybu
     postępowania wobec ucznia łamiącego zasady)
h) źródła pomocy w przypadku wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami           wśród młodzieży szkolnej.

Spodziewane rezultaty
a) znajomość wybranych substancji szkodliwych oraz ich wpływu na dziecko
b) umiejętność rozpoznawania problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych
c) doskonalenie umiejętności prowadzenia działań profilaktycznych w praktyce                       szkolnej.

Szkoła jako przestrzeń wzajemnych interakcji jest miejscem, gdzie jak w każdym innym mogą powstawać konflikty. Spory między uczniami czy nieporozumienia na skutek braku komunikacji i wiele innych okoliczności bywa również przyczyną konfliktów nauczycieli  z uczniami, jak i rodzicami. Jednym ze sposobów na rozwiązanie pojawiających się konfliktów są mediacje. 

Cel główny
Nabywanie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie występowania sytuacji konfliktowych w szkole oraz poznanie metody ich rozwiązywania na przykładzie mediacji.

Zagadnienia
a) konflikt – z czego może wynikać?
b) fazy konfliktu
c) rodzaje konfliktów możliwe do wystąpienia w środowisku szkolnym
d) postawy wobec konfliktu
e) konflikt na linii uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic
f) mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów
g) mediator szkolny – kto może nim zostać?
h) empatia jako kluczowa cecha w pracy mediatora
i) zasady prowadzenia mediacji
j) dążenie do strategii win-win, czyli rozwiązania konfliktu według zasad opartych na          interesach obydwu stron
k) umowy mediacyjna jako narzędzie do unikania sytuacji konfliktowych w przyszłości
l) konflikty nie kwalifikujące się do mediacji
m) przypadki sytuacji konfliktowych oraz mediacyjnych – symulacje rozmów. 

Spodziewane rezultaty
a) wzrost wiedzy dotyczącej zjawiska konfliktu i metody mediacji
b) wzrostu umiejętności prowadzenia mediacji możliwych do zastosowania w                           warunkach szkolnych.

Oferta na warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę